+

Хемија земљишта и животна средина

Шифра предмета: М41112Ц
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Mастер академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 4
Услов:

Стицање знања о хемијским процесима у земљишту користећи оснавна претходно стечена знања из хемије и педологије. Предмет је усмерен на хемијске процесе у земљишту, процесе земљишног раствора и чврсте фазе земљишта , како териске приступе тако и савладавање аналитичких техника.

Савладавање знања о хемијским процесима у земљишту, пре свега између чврсте и течне фазе као и савремених аналитичких процедура за одређиванје одређених параметара у земљишту

Теоријска настава

Увод, састав земљишта, геохемијски циклус, микро и макро елементи; Минерали глине, Органска материја, Земљишни раствор, састав, растворљивост минерала и органских компоненти, Кинетичке реакције у земљишту (примена математичких модела), Адсорптивни комплекс, адсорпционе изотерме; Измене јона, једначине равнотеже; Растворљиви органски угљеник, и његова функција у животној средини; Алуминијум у земљишту (растворљивост, токсичност); Стабилност органоминералног комплекса и њихов значај; Микроелементи у земљишту, њихов утицај на животну средину. Значај познавања хемијских процеса у земљишту за проблеме у животној средини Практична настава:

Вежбе са задацима из одводњавања и наводњавања

Други облици наставе – лабораторијске вежбе.  Методе за одређивање минералног састава земљишта; Методе за одређивање садржаја укупног угљеника и азота у земљишту, Методе ѕа одређивање садржаја раствореног органског угљеника, Методе за одређивање садржаја макро елемената у земљишту, Методе за одређивање садржаја микро елемената у земљишту, Динамичке интеракције елемената у систему земљиште вода.