+

Gajenje šuma posebne namene

Šifra predmeta: MŠ41104/a
Studijski program: Šumarstvo - Modul : Gajenje šuma
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 6
Uslov:

Upoznavanje slušalaca sa kategorizacijom šuma posebne namene (u ekstremno nepovoljnim uslovima staništa, zaštinih šuma i zaštićenih šuma i šuma posebnog značaja) značajem ovih šuma, zastupljenošću u Srbiji i zakonskom regulativom, sa prirodnim procesima koji se odvijaju u prašumi i šumskim rezervatima, i sa  potrebom zaštite biodiverziteta

Osposobljavanje za primenu metoda za definisanja stanja, karakteristika, uzgojnih potreba, primenu  metoda obnove i nege šuma posebne namene najznačajnijih i najzastupljenijih vrsta drveća koje se nalaze na ovim prostorima, po pricipima prirodi bliskog gajenja šuma, i za izvođenje ovih mera, s ciljem povećanja stabilnosti i trajnosti

Teorijska nastava: Šume posebne namene – savremena potreba i trend stavljanja prirodnih šumskih ekosistema pod određeni vid i oblik zaštite. Vrste šuma posebne namene i njihov  značaj, pravna regulativa, kategorizacija ovih šuma. Šume prašumskog karaktera i šumski rezervati, karakteristike i prirodni procesi u njima. Funkcijski tip šume, određena ograničenja i specifičnosti pri gazdovanju i neophodnost stvaranja funkcionalnog tipa šume. Uzgojne potrebe i mere u šumama posebne namene – specifičnosti i karakteristike po pricipima prirodi bliskog gajenja šuma i aktivne zaštite u određenim stepenima i zonama zaštite. Gajenje zaštitno-meliorativnih šuma: šuma u ekstremno nepovoljnim uslovima staništa (na kršu, na peskovima i peskovitim, zamočvarenim zemljištima), šuma u ekstremno nepovoljnim klimatskim uslovima (na gornjoj granici šumske vegetacije  – subalpijskih šumskih  ekosistema), ekologija i ograničavajući činioci za razvoj šume; gajenje šuma sa prioritetnom zaštitnom ulogom (zemljišnozaštitnih, vodozaštitnih, vodoregulacionih, izolacionih, šumama koje štite od lavina). Gajenje šuma posebnog značaja: šuma u nacionalnim parkovima, parkovima prirode i u ostalim zaštićenim prirodnim dobrima; gajenje izletiničkih, rekreacionih i park šuma, gajenje prigradskih (urbanih) šuma, gajenje šuma u okolini banja i prirodnih lečilišta; gajenje šuma u lovištima i odgajalištima divljači; gajenje šuma u imisionim oblastima u zavisnosti od imisionog tipa; gajenje semenskih sastojina, namenskih kultura i zasada; gajenje šuma sa funkcijom naučnih istraživanja i školskim oglednim centrima.

Praktična nastava: Studenti se detaljnije upoznaju sa tematikom proučavanja u odnosu na uslove i ciljeve u kojima se nalaze šume posebne namene. Na konkretnim primerima obrađuju se karakteristike ovih šuma, ograničenjima i specifičnostima primene uzgojnih mera u konkretnim funkcijskim i funkcionalnim tipovima, zakonskom regulativom i dr.