+

Ekonomika šumarstva

Šifra predmeta: MŠ7102
Studijski program: Šumarstvo - Šumarska politika, ekonomika i organizacija šumarstva i trgovina šumskim proizvodima
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 7
Uslov: Opšti uslovi i propisani minimalni broj od ukupnog broja poena sa osnovnih studija.

Cilj predmeta je da studentima omogući da uspešno upravljaju poslovanjem preduzeća, odnosno da u uslovima tržišne ekonomije obezbede uspešno odvijanje proizvodnje i da posluju sa profitom, kao i da uspešno osnivaju i vode sopstvene firme. Kroz ovaj predmet studenti će steći adekvatna znanja koja omogućavaju rešavanje problema i zadataka u proizvodnji i prometu proizvoda šumarstva, izračunavanju vredosti šuma, kalkulaciji i analizi troškova preduzeća u šumarstvu i angažovanju sredstva u proizvodnji i proceni njihovih ekonomskih efekata.

Jedinice koje će biti obrađivane u samom predmetu su: Proizvodnja i modeliranje proizvodnje u, Planiranje proizvodnje i izrada „biznis planova“ u šumarstvu, Tržište drveta, Angažovana sredstava u proizvodnji, Troškovi i njihovo ekonometrijsko modeliranje, Pokazatelji uspešnosti poslovanja, Pojam vrednosti šume, Koristi od šuma, Vrednost šumskog zemljišta, Vrednost drveta u šumama, Vrednost šuma i šumskih područja, Formiranje i raspodela ukupnog prihoda, Finansijska analiza poslovanja preduzeća i sl.

Raspolaganje znanjima koja omogućavaju rešavanje problema i zadataka u proizvodnji i prometu proizvoda šumarstva, izračunavanju vredosti šuma, kalkulaciji i analizi troškova preduzeća u šumarstvu i angažovanju sredstva u proizvodnji i proceni njihovih ekonomskih efekata.