+

Metode i tehnike istraživanja u ekonomici i organizaciji šumarstva

Šifra predmeta: MŠ7101
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 3
Uslov: Da je upisao diplomske master studije iz naučne oblasti „Šumarska politika, ekonomika i organizacija šumarstva i trgovina šumskim proizvodima“.

Osnovni cilj predmeta je da se kandidati osposobe da vladaju osnovnim metodama i tehnikama istraživačkog rada, da bi mogli uspešno da rešavaju stručne probleme i učestvuju u izradi stručnih i naučno-istraživačkih projekata.

Pored opšteg poznavanja metologije rada, poseban aspekt metodološke pripreme predstavlja edukacija u smeru ovladavanje matematičko-statističkim metodama u užoj naučnoj oblasti.

Sadržaj nastavne materije podeljen je na 4 celine: Osnove naučnih metoda – vrste, struktura i primena, Metod modelovanja i matematičko-statistički modeli, Ekonometrijski modeli (izrada, analiza i tumačenje), Primena tehnika ankete i intervijua u šumarstvu i Sastav i struktura stručnih izveštaja i saopštenja.

Praktična nastava: Obrada izabrane teme kroz seminarski rad, priprema i prezentacija sadržaja, diskusija sa nastavnicima i drugim doktorantima.