+

Metodi i tehnike istraživanja u gajenju šuma

Šifra predmeta: MŠ4101
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni predmet – I semestar
Broj ESPB: 3
Uslov:

Upoznavanje studenata sa metodima i tehnikama istraživačkog rada u oblasti Gajenja šuma, prvenstveno na izučavanju kvantifikacije uticaja ekoloških faktora i planiranog i usmerenog antropogenog delovanja u procesu gajenja šuma.

Osposobljavanje studenata za primenu metoda i tehnika istraživačkog rada u oblasti Gajenja šuma – planiranje, izvođenje i monitoring

Teorijska nastava: Metodi i tehnike istraživanja koje se primenjuju u oblasti Gajenja šuma: pojam i definisanje metoda i tehnika rada u gajenju šuma, eksperimentalni i praktični rad na kvantitativnoj, kvalitativnoj i prostornoj analizi ekoloških uslova i sastojinskog stanja, definisanju uzgojnih potreba u procesu negovanja, obnavljanja i melioraciji degradiranih šuma.  Terenski ogledi, formiranje trajnih i privremenih oglednih površina, karakteristike izbora lokaliteta, sastojinskog stanja, plan ogleda, planiranje uzgojnih mera, permanentni premeri, obrada i prikazivanje podataka – tekstualni, tabelarni i grafički prikazi, analiza rezultata. Izbor teme istraživačkog rada, aktuelnost i opravdanost istraživanja, bibliografska priprema, pronalaženje i selekcija relevantne literature, analiza podataka dobijenih istraživanjem, vizuelizacija i simulacija uzgojnih mera i sastojinskog stanja, izrada, analiza i tumačenje uzgojnih modela. Sadržaj i forma master rada, prikazivanje i prezentacija rezultata istraživanja

Praktična nastava: Na konkretnim primerima simulira se definisanje uzgojnih potreba i daje predlog uzgojnih mera, vrši njihova kvantifikacija i prikaz. U modelnim sastojinama i na trajnim oglednim površinama, u karakterističnim tipovima šuma, studenti se upoznaju sa dosadašnjim uzgojnim merama, njihovom kvantifikacijom, prikazom i efektima.