+

Otvaranje šuma

Šifra predmeta: MŠ2103
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 7
Uslov: Završene osnovne akademske studije

Sticanje teoretskog i praktičnog znanja u cilju osposobljavanja za samostalnu izradu planova razvoja mreže šumskih puteva. Sadržaj predmeta je prilagođen stručnom profilu i značaju koji ova problematika ima u rešavanju teoretskih i praktičnih problema otvaranja šuma.

Student će biti osposobljen da samostalno izradi plan razvoja mreže šumskih puteva, odnosno program otvaranja gazdinske jedinice.

Teorijska nastava:

Osnovni pojmovi o prostornom planiranju. Infrastruktura. Planiranje mreža puteva. Planerska rešenja. Planiranje mreže šumskih puteva. Projekti mreže šumskih puteva. Planiranje mreže vlaka. Projekti mreže vlaka.

Otvaranje šuma primarnom mrežom puteva. Otvorenost šuma. Mere otvorenosti šuma. Poređenje gustine mreže šumskih puteva i stepena otvorenosti šuma. O gustini mreže puteva kod nas i u svetu. Principi otvaranja šuma. Tehnike i sistemi otvaranja šuma u zavisnosti od namene površina pod šumama. Otvaranje šuma sekundarnom mrežom puteva. Parametri koji utiču na otvaranje šuma. Kriterijumi (relevantni faktori) za procenu efekta otvaranja. Srednja distanca privlačenja drveta. Položaj stovarišta u šumi. Optimizacija sekundarne putne mreže. Otvoranje šume sekundarnom mrežom šumskih puteva upotrebom geografsko informacionih sistema.

Praktična nastava: Upoznavanje sa gazdinskom jedinicom i praktičnom tehnikom planiranja mreže šumskih puteva. Podela projektnih zadataka. Priprema karata.Analiza karakteristika šumskog kompleksa: namena prostora i površina, imovinsko-pravno stanje, tehnička podela prostora, topografski i hidrografski uslovi, ekološki uslovi i vegetacija, zaštita šuma, stanje šuma, etat, korišćenje šuma, uslovi prodaje i prerade drveta, saobraćajni uslovi i stanje šumskih transportnih sredstava, ekonomski, kulturni i socijalni uslovi. Analiza postojeće mreže primarnih i sekundarnih šumskih puteva. Određivanje trenutne gustine mreže šumskih puteva. Određivanje relativne otvorenosti gazdinske jedinice.Planiranje varijantnih rešenja. Projektovanje više varijanti primarne mreže šumskih puteva. Određivanje gustine mreže po pojednim varijantama.  Planiranje primarne mreže šumskih puteva upotrebom geografskih informativnih sistema (GIS-a), digitalnog modela terena i drugih savremenih alata.Određivanje srednje transportne distance privlačenja i prevoza drveta u ravničarskim područjima.Određivanje srednje transportne distance privlačenja i prevoza drveta u brdsko-planinskim područjima.Kalkulacija troškova izgradnje i održavanja šumskih puteva. Kalkulacija godišnjih troškova prevoza drvnih sortimenata.Optimizacija mreže šumskih puteva po kriterijumu jediničnih troškova transporta.Višekriterijumska optimizacija mreže šumskih puteva.Planiranje sekundarne mreže šumskih puteva.Troškovi troškovi izgradnje i održavanja puteva.Troškovi izgradnje i održavanja vlaka.Otvaranje šuma za potrebe transporta drveta šumskim žičarama.Rekapitulacija pojedinih poglavlja po izboru studenata. Zadržavanje na najbitnijim elementima programa.