+

Ekonomika zaštite prirodnih resursa

Šifra predmeta: EI34837
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 6
Uslov: Položen ispit iz predmeta Konzervacija zemljišta

Ovladavalje ekonomskim zakonima i zakonomernostima u domenu uređenja slivova sa aspekta zaštite  prirodnih resursa uz izučavanje metoda rešavanja  navedene problematike  i drugih pojava  koje su relevantne  za ekonomska preispitivanja i društvenu celishodnost  pojedinih varijantnih rešenja i njihovih efekata u praksi.

Stečena znanja iz oblasti  vrednovanja radova na zaštiti zemljišnih i vodnih resursa primenom savremenih metoda, omogući će pravilnu izradu investicionih programa iz ove oblasti.

Teorijska nastava

Pojam i značaj proučavanja ekomike zaštite prirodnih resursa; Socio-ekonomski aspekti erozionih procesa; Mere ekonomske politike; Značaj ruralne sociologije, principi,elementi sociološkog metoda,; Vodoprivredni postulati; Društveni odnosi u oblasti voda; Infrastrukturni karakter vodoprivrede i prtiverozionih radova; Pasivan i aktivan odnos prema vodoprivredi i zaštiti od erozije; Faktori proizvodnje u protiverozionim melioracionim sistemima; Osnovna sredstva; Obrtna sredstva; Troškovi, klasifikacija; Kalkulacije u vodoprivredi; Amortizacija vodoprivrednih sistema; Troškovi na bazi dinamike proizvodmje; Granični troškovi; Investicije, pojam, podela; Faze i obim projektovanja; Izrada investicionog programa; Metode za ocenu ekonomske efektivnosti projekta;  Finansiranje vodoprivrede i protiverozionih radova; Ocena uspeha poslovanja; Produktivnost, ekonomicnost, rentabilnost;   Ekonomika zastite od poplava; Ekonomika zaštite od erozije; Planiranje u vodoprivredi; Efekti visenamenskih vodoprivrednih sistema; Ekonomika prirodnih resursa; Odnos ekonomije i ekologije; Resursi i rezerve; Prirodni i stvoreni kapital;  Ekonomska politika prirodnih resursa; Odršivi razvoj i prirodni resursi; Učešće javnosti u održivom upravljanju prirodnim resursima; Elementi biznis plana u održivim upravljanju prirodnim resursima.

Izrada završnog rada.

Praktična nastava:

Praktična nastava obuhvata vežbe iz jedinica teorijske nastave, kao i izradu seminarskih radova iz određenih jedinica.

U okviru predmeta obavezna je stručna praksa.