+

Osnovi gajenja šuma

Šifra predmeta: EI33522
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 6
Uslov: Šumarska ekoklimatologija i Šumarska fitocenologija

Upoznavanje slušalaca (studenata) sa prirodom šume, ekološkim značajem šuma, međusobnim odnosom ekoloških faktora i šume i osnovnim metodama gajenja šuma.

Osposobljavanje (stdenata) slušalaca za poznavanje prirode šume, ekoloških osnova za koncepciju mera gajenja šuma i primenu osnovnih metoda obnavljanja i negovanja šuma.

Teorijska nastava

Gajenje šuma: cilj i zadaci gajenja, priroda šume, ekološki značaj šuma, međusobni odnosi ekoloških faktora i šume, značaju ekoloških faktora za gajenje šuma, biološko-ekološke osobine glavnih vrsta šumskog drveća, život i razvoj drveća u šumi od jednogodišnje biljke do perioda izumiranja, sastojina-faze razvoja sastojine, klasifikacija stabala u sastojini, osnovne metode obnavljanja i neovanja šuma.

 

Praktična nastava:

Vrši se procena ekoloških faktora, kao odlučujućih činilaca, u cilju izbora odgovarajućih metoda prirodnog obnavljanja i negovanja sastojina, dovode se u vezu biološko-ekološke karakteristike vrsta šumskog drveća sa procesom prirodnog obnavljanja i negovanja  sastojina. Na konkretnim primerima simulira se izvođenje uzgojnih mera i vrši se izrada elaborata i seminarskog rada.

U okviru predmeta obavezna je stručna praksa.