+

Osnovi geotehnike u bujičarstvu

Šifra predmeta: EI32418
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
Saradnici:
Status predmeta: obavezan
Broj ESPB: 7
Uslov: Matematika, mehanika, geodezija, bujični tokovi i erozija

Nastava iz predmeta Osnovi geotehnike u bujičarstvu ima za cilj sticanje osnovnih znanja iz oblasti geotehnike. Program nastave obuhvata: metode geotehničkih istražnih radova i proučavanje terena; osnovne fizčko mehaničke karakteristike zemljišta na kome će se graditi objekti za uređenje bujičnih tokova ili koje će služiti kao građevinski materijal; činoci nestabilnosti padina; metode za proračun faktora stabilnosi padina i kosina na kliženje; stabilnost malih nasutih brana i bujičarskih pregrada; fundiranje, metode i proračuni u cilju geotehničkog dimenzionisanja  objekata za za zaštitu od erozije i uređenje bujica.

Stečeno znanja o fizičkim i mehaničkim karakteristikama zemljišta i njihov uticaj na nastanak i razvoj erozionih procesa, kao i na izgradnju, stabilnost i trajnost objekata u bujičarstvu i zaštiti zemljišta od erozije

Teorijska nastava

Zadatak geotehničkih istraživanja; Zemljište, definicija i klasifikacija; Terenski istražni radovi i uzimanje uzoraka; terenska ispitivanja zemljišta; geotehnički profil terena. Fizičke osobine zemljišta i njihovo određivanje; identifikacija i klasifikacija zemljišta metode za njihovo ispitivanje. Mehaničke osobine zemljišta čvrstoća na smicanje; deformabilne osobine zemljišta. Strujenje podzemne vode i promena inženjerskih osobina vodom zasićenog zemljišta; Uticaj podzemne vode na inženjerske osobine i naponsko stanje u zemljištu.
Stabilnost padina i kosina; činioci koji se izučavaju, način njihovog delovanja i uvođenja i geostatičku analizu stabilnosti; mehanički oblici pomeranja kliznog tela; geostatičke analize i proračuni stabilnosti padina i kosina na klizanje; uslov sloma i definicija koeficijenta sigurnosti; metode proračuna stabilnosti padina i kosina, Metode teorije plastičnosti, granične ravnoteže i konačnih elemenata. Pritisci na potporne zidove; Aktivni i pasivni pritisak zemljišta, pritisak mirovanja; Stabilnost potpornih zidova. Metode za određivanje pritisaka na potporne zidove.
Granično i dozvoljeno opterećenje zemljišta pri direktnom temeljenju objekata u bujičarstvu i protiverozionoj zaštiti; proračun granične i dozvoljene nosivosti terena; proračun granične i dozvoljene nosivosti dvoslojnog terena; mere sanacije i stabilizacije zemljišta za postizanje dozvoljene nosivosti. Sleganje, konsolidacija i stabilizacija kolapsibilnog zemljišta; osnovni pojmovi o sleganju i raspodeli napona u zemljištu; početno sleganje; konsolidaciono, sekundarno i ukupna i diferencijalna slaganja, sleganja usled: superpozicije napona, snižavanja nivoa podzemnih voda i sleganja kolapsibilnog zemljišta pri vodozasićenju; teorija konsolidacije i vremenski tok sleganja; stabilizacija kolapsibilnog zemljišta. Geotehničke mere pri izgradnji objekata u bujičarstvu i protiverozionoj zaštiti; definisanje geotehničkih istražnih radova; geotehnički uslovi izgradnje objekata u bujičarstvu i protiverozionoj zaštiti.

Pralktična nastava

Interpretacija terenskih istraživannja crtanje profila pojedinčnih istražnih bušotina; konstrukcija pijezometra; geotehnički profil terena. Laboratorijsko ispitivanje i interpretacija dobijenih rezultata: sadržaj vode u zemljištu; konzistentna stanja zemljišta; zapreminske težine; specifična težina; poroznost i koeficijent poroznosti; stepen zasićenosti zemljišta; granulometrijski sastav zemljišta, stepen neravnomernosti; koeficijent filtracije. Jednoaksijalna čvrstoća smicanja; senzitivnost, bubrenje i skupljanje zemljišta, čvrstoća na smicanje, opit triaksijalne kompresije, direktnog smicanja; stišljivost zemljišta, maksimalna zbijenost zemljišta.
Proračun stabilnosti projektovanih kosina kod nasipa, nasutih brana i useka. Proračun stabilnosti uzvodnih i nizvodnih kosina nasipa i nasutih brana, stabilnosti prirodnih padina u uslovima vodozasićenja, zasecanja padina uvažavajući sve prirodne uslove koji dovode do nestabilnosti padina.
Proračun pritisaka na potporne zidove; Aktivni i pasivni pritisak zemljišta, pritisak mirovanja; stabilnost potpornih zidova, Dimenzionisanje potpornih zidova na deficit normalnih sila iz analize  stabilnosti padina. Proračun graničnog i dozvoljenog opterećenje zemljišta pri direktnom temeljenju objekata u bujičarstvu i protiverozionoj zaštiti; proračun granične i dozvoljene nosivosti terena; proračun granične i dozvoljene nosivosti dvoslojnog zemljišta; Mere sanacije i stabilizacije zemljiššta za postizanje dozvoljene nosivosti.
Proračun sleganja zemljišta, proračun početnog; konsolidacionog, sekundarnog i ukupnog i diferencijalnog slaganja, proračun sleganja usled: superpozicije napona, snižavanja nivoa podzemnih voda i sleganja kolapsibilnog zemljišta pri vodozasićenju.

U okviru predmeta obavezna je stručna praksa.