+

Prirodne nepogode

Šifra predmeta: EI33629
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: osnovne akademske studije
Nastavnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 5
Uslov: Položen ispit iz predmeta: Bujični tokovi i erozija; Hidraulika sa hidrologijom; Hidrogeologija sa geomorfologijom.

Upoznavanje studenata sa prirodnim nepogodama (katastrofama) u Srbiji i u svetu. Upoznavanje sa metodama proučavanja i ocene rizika od prirodnih nepogoda (katastrofa)

Integralni pristup u procesu zaštite životne sredine od prirodnih nepogoda (katastrofa), u funkciji višenamenskog održivog korišćenja prostora

Teorijska nastava

Prirodne katastrofe, globalni, regionalni i lokalni rizici. Vrste prirodnih nepogoda (katastrofa) u Srbiji. Poplave kao najčešća pojava, sa akcentom na bujičnim poplavama. Ostale prirodne katastrofe koje se javljaju u Srbiji: suše, pokreti zemljanih masa na nagibima (klizišta, odroni, sipari), šumski požari i lavine. Metodologija procene rizika na osnovu analize prirodnih karakteristika područja. Uticaj antropogenog faktora na pojavu prirodnih katastrofa. Izrada koncepta preventivne zaštite.

Praktična nastava

Izrada elaborata na vežbama, ocena rizika od polava(plavne zone) i klizišta.