+

Prostorno uređenje erozionih područja

Šifra predmeta: EI34734
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 5
Uslov: Položen ispit iz predmeta: Bujični tokovi i erozija I i II; Hidraulika sa hidrologijom; Hidrogeologija sa geomorfologijom.

Ovladavanje osnovama uređenja prostora u domenu zaštite od erozije i odbrane od bujičnih poplava. Usklađivanje sa planskom dokumentacijom i zakonskom regulativom.

Integralni pristup u procesu zaštite prostora od erozije i bujičnih poplava, kompatibilnost sa ostalim prostornim sadržajima, u cilju ostvarenja višenamenskog održivog korišćenja.

Teorijska nastava

Životna sredina, globalni, regionalni i lokalni značaj. Prirodni resursi, značaj i stepen ugroženosti. Erozija zemljišta-efekti na degradaciju životne sredine. Osnovne karakteristike bujičnih poplava. Zakonski akti i planovi-tretman problema erozije i bujišnih poplava. Međunarodna zakonska i planska regulativa, deklaracije i konvencije. Primena zakonske i pravne regulative kroz projekte. Protiveroziono uređenje prostora i njegova višenamenska upotreba. Usklađivanje postojećih planova (Prostorni Plan Srbije, Regionalni Prostorni Planovi, Prostorni Plan područja posebne namene, Prostorni Plan mreže infrastrukture; Generalni Plan grada, Generalni Plan predela, Generalni Plan mreže infrastrukture, Regulacioni Plan) sa lokalnom problematikom. Multifunkcionalni odnosi na relaciji: zaštita od erozije i bujica-šumarstvo-poljoprivreda-vodoprivreda-energetika-saobraćaj-zaštita životne sredine. Zaštita od erozije i bujica-ruralni, urbani i prelazni uslovi.

Praktična nastava:

Izrada elaborata, terenski obilazak lokaliteta.

U okviru predmeta obavezna je stručna praksa.