+

Restauracija bujičnih slivova

Šifra predmeta: EI34838
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 5
Uslov: Položen ispit iz predmeta: Bujični tokovi i erozija I i II; Hidrogeologija sa geomorfologijom.

Ovladavanje osnovnim principima restauracije slivova u cilju poboljšanja hidroloških svojstava sliva, redukcije rizika od pojave intenzivnih erozionih procesa i bujičnih poplava, u skladu sa opštim interesima zaštite životne sredine i pojedinačnim interesima korisnika

Integralni pristup u procesu restauracije i zaštite degradiranih slivova. Identifikacija zainteresovanih strana i učesnika u procesu restauracije.

Teorijska nastava

Definisanje indikatora koji upućuju na nužnost primene restauracionih mera. Analiza stanja sliva na osnovu dominantnih prirodnih karakteristika i uticaja antropogenog faktora. Sintezna ocena postojećeg stanja i i procena planiranog optimalnog stanja sliva. Izrada koncepta restauracije i post-restauracionog Plana upravljanja slivom. Definisanje zakonskog i planskog okvira za primenu restauracionih mera. Identifikacija zainteresovanih strana na lokalnom i regionalnom nivou.

Izrada završnog rada.

Praktična nastava: Izrada elaborata.