+

Upravljanje nanosom

Šifra predmeta: EI33630
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 5
Uslov:

Upoznavanje sa integralnim pristupom problematici erozije i transporta nanosa na padinama slivova i u hidrografskoj mreži bujičnih tokova.
Upoznavanje sa štetnim dejstvom nanosa( zasipanjem vodnih akumulacija, uticaj na kvalitet voda). Mogućnosti korišćenja nanosa

Stečeno znanje o integralnom pristupu problematici erozije i transporta nanosa, kao i o štetnom dejstvu nanosa( zasipanje  vodnih akumulacija, smanjenjnje kvaliteta voda) i mogućnošću njegovog korišćenja, što omogućava optimalno upravljanje nanosom u  slivovima

Teorijska nastava

Integralni pristup problematici erozije i nanosa. Fizičke osobine nanosa. Transport nanosa na padinama sliva i u hidrografskoj mreži. Ekološki aspekti erozije i transporta nanosa. Štete od nanosa. Vodoprivredni aspekt problema erozije i nanosa. Zasipanje vodnih akumulacija nanosom . Upravljanje nanosom na nivou sliva. Korišćenje nanosa. Uticaj protiverozionih radova u slivu i koritu bujičnih tokova na transport nanosa. Objekti  za upravljanje nanosom.

Praktična nastava:

Fizičke osobine nanosa, Procena šteta od erozije i transporta nanosa. Vodoprivredni aspekt problema erozije i nanosa,  Procena zasipanja vodnih akumulacija nanosom, procena uticaja  protiverozionih radova na transport nanosa. Objekti  za upravljanje nanosom.

U okviru predmeta obavezna je stručna praksa.