+

Zaštita voda

Šifra predmeta: EI33628
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 6
Uslov:

Upoznavanje sa problemima zagađenja voda i zaštite voda od zagađenja u brdsko planinskom području. Kvalitet vode, fizičko- hemijske i mikobakteriološke osobine analize kvaliteta vode. Upoznavanje sa problemima komunalnog i industrijskog otpada i otpadnih i iskorišćenih voda. Upoznavanje sa zaštitom izvorišta voda. Upoznavanje sa postrojenjima za tretman i prečišćavanje iskorišćenih voda. Upoznavanje sa programom sprovođenja katastrom zagađivača.

Sticanje znanja iz problema zaštite izvorišta voda u brdsko-planinskom području, i primena tih znanja u cilju očuvanja zdrave prirodne sredine. Korišćenje izvorišta voda u brdsko-planinskom području, primena savremenih metoda tretmana i prečišćavanja otpadnih voda.

Teorijska nastava

Problemi vodosnabdevanja u svetu i kod nas. Ekološki značaj zaštite i očuvanja kvaliteta voda. Privredni i društveni značaj zaštite voda, Uzroci i posledice zagađenja voda kroz istorijski razvoj civilizacije. Fizičke osobine vode, hemijske osobine vode, mikrobiološke osobine vode. Otpadne vode. Zakonska regulativa u zaštiti voda i izvorišta voda. Vode brdsko-planinskog regiona, zaštita akumulacija, tretman komunalnih otpadnih voda, podzemne vode, mala postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, tehnologija prečišćavanja otpadnih voda. Katastar zagađivača po slivovima i klase kvaliteta površinskih tokova Srbije.

Praktična nastava:

Ispitivanje nekih fizičkih karakteristika vode: (mutnoće vode prema Džeksonovoj klasifikaciji mutnoće, elektroliza vode, određivanje  pH vrednosti vode. Određivanje:  boje ukusa i mirisa vode). Trenska nastava (obilazak postrojenja za prečišćavanje vode za piće, obilazak postrojenja za prečišćavanje i tretman otpadnih voda.). Obilazak akumulacija za vodosnabdevanje stanovništva i industrije.
U okviru predmeta obavezna  je stručna praksa.