+

Bujični tokovi i erozija I

Šifra predmeta:
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Osnovne studije
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 2
Uslov: Hidraulika sa hidrologijom, Pedologija, Hidrogeologija sa geomorfologijom

Praktično upoznavanje studenata sa pojavama i oblicima erozionih procesa na terenu, kao i sa karakteristikama i tipovima bujičnih tokova i bujičnih slivova. Pored nastavnog osoblja u realizaciji terenske nastave će učestvovati, po pozivu, i stručnjaci sa terena.

Stečeno znanje o erozionim pojavama i oblicima erozionih procesa , kao i znanje o karaketeristikama i tipovima bujičnih tokova i bujičnih slivova.

Upoznavanje sa procesima  i oblicima  vodne i eolske erozije. Kartiranje erozionih procesa i oblika- izrada karte erozije i karte rizika od erozije na terenu. Upoznavanje sa bujičnim  tokovima  i bujičnim slivovima. Proučavanje vučenog nanosa u bujičnim tokovima. Hidrologija bujičnih tokova. Određivanje hidrauličkih karakteristika  bujičnih tokova..

Na terenu studenti će voditi beleške ( radni dnevnik) u kome će unositi sve što su tog dana čuli od nastavnika ili stručnjaka sa terena, kao i svoja lična zapažanja.