+

Konzervacija zemljišta

Šifra predmeta:
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
Saradnici:
Status predmeta:
Broj ESPB: 1
Uslov: Upisan semestar

Praktično upoznavanje studenata sa metodama i strategijama održivog upravljanja zemljišnim prostorom

Osposobljavanje studenata za praktično rešavanje problema iz ove oblasti.

U toku terenske nastave studenti se upoznaju sa sistemima zaštite zemljišta od degradacije, odnosno kombinacijama savremenih tehnologija i sistemima gajenja i održavanja biljnog pokrivača u određenim ekološkim uslovima. Studenti obilaze različite sisteme konzervacije,  upoznaju se sa principima protiverozione  organizacije teritorije. Takođe, na konkretnim primerima studenti se upoznaju na koji način su izvedene mere i sistemi kompatabilni sa sistemima upravljanja vodama.