+

Osnovi geotehnike u bujičarstvu

Šifra predmeta:
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Osnovne studije
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni predmet
Broj ESPB: 2
Uslov: Odslušana nastava iz predmeta: Osnovi geotehnike u bujičarstvu

Izučavanje i obuka studenata u savladavanju terenskih istražnih radnji i geotehničkog kartiranja terena za potrebe izvođenja objekata za zaštitu od erozije i uređenje bujica. Učestvovanje u procesu izvođenja geotehničkih mera sanacije i stabilizacije u funkciji erozione stabilnosti terena i objekata, kao i u procesu praćenja, održavanja i sanacije izvedenih radova i objekata na pedmetnoj lokaciji

Osposobljenost studenata za samostalan rad u okviru terenskih istražnih radnji i geotehničkog kartiranja terena za potrebe izvođenja objekata za zaštitu od erozije i uređenje bujica. Sticanje početnog iskustva u procesu izvođenja geotehničkih mera sanacije i stabilizacije u funkciji erozione stabilnosti terena i objekata, kao i u procesu praćenja, održavanja i sanacije izvedenih radova i objekata na predmetnoj lokaciji. Osposobljenost za vođenja tehničke dokumentacije propisane standardom za izvođenje terenskih istražnih radova.

Prikupljanje podataka iz fonda postojeće dokumentacije za predmetnu lokaciju. Kartiranje trena i odabir lokacija za ispitivanje, određivanje vrste terenskih ispitivanja u funkciji rešenja kroz buduću projektnu dokumentaciju, uzimanje karakterisričnih poremećenih i neporemećenih uzoraka zemljišta za laboratorijska ispitivanja, određivanje i praćenje nivoa podzemne vode. Učestvovanje u procesu izvođenja geotehničkih mera sanacije i stabilizacije u funkciji erozione stabilnosti terena i objekata, kao i u procesu praćenja, održavanja i sanacije izvedenih radova i objekata na predmetnoj lokaciji. Izrada tehničke dokumentacije propisane standardom za izvođenje terenskih istražnih radova koja je sastavni deo Elaborata sa stručne prakse.