+

Prostorno uređenje erozionih područja

Šifra predmeta:
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Osnovne studije
Saradnici:
Status predmeta: izborni predmet
Broj ESPB: 1
Uslov: Bujični tokovi i erozija

Upoznavanje studenata sa prostornim uređenjem slivova; raspored urbanizovanih, poljoprivrednih i šumskih površina u funkciji zaštite od erozije i prevencije bujičnih poplava; sagledavanje efekata pojedinih vrsta protiverozionih radova u funkciji optimalnog prostornog uređenja.

Sticanje znanja za prostornu organizaciju površina sa različitom namenom na degradiranim terenima, u cilju prevencije neželjenih efekata i održivog korišćenja zemljišnih i vodnih resursa; terensko sagledavanje značaja integracije protiverozionih radova u šire prostorne sadržaje.

Obilazak različitih lokaliteta (slivova), u cilju sagledavanja efekata održivog korišćenja prostora i posledica pogrešne namene površina: Grdelička klisura, Vranjska kotlina, Ibarska klisura, bujični tokovi u slivu Drine, bujični tokovi u slivovima Timoka i Nišave. Studenti će imati priliku da se upoznaju sa različitim uređivačkim pristupima direktnim uvidom na terenu, a kroz diskusiju sa nastavnicima i kolegama moći će da iznesu svoje stavove, što će kasnije sistematizovati u radnim dnevnicima