+

Upravljanje nanosom

Šifra predmeta:
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Osnovne studije
Saradnici:
Status predmeta: izborni
Broj ESPB: 1
Uslov: Bujični tokovi i erozija I, Hidraulika sa hidrologijom

Upoznavanje na terenu sa integralnim pristupom problematici erozije i transporta nanosa na padinama slivova i u hidrografskoj mreži bujičnih tokova. Upoznavanje sa štetnim dejstvom nanosa (asipanjem vodnih akumulacija, uticaj na kvalitet voda). Mogućnosti korišćenja nanosa.

Stečeno znanje o štetnom delovanju nanosa , kao i o mogućnostima i načinima korišćenja nanosa.

Obilazak lokaliteta duž vodotoka gde se uzima nanos (šljunak i pesak) i priprema za upotrebu u građevinarstvu. Obilazak neke od akumulacija sa izrazitim zasipanjem nanosom.