+

Diverzitet i očuvanje staništa

Šifra predmeta: PA3630A
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: izborni
Broj ESPB: 4
Uslov: Nema uslova

Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima koji se odnose na staništa, njihov diverzitet i značaj, faktore ugrožavanja i mere zaštite. Sticanje teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti očuvanja staništa u funkciji uređenja predela.

Osposobljavanje studenata, kroz diskusiju i izradu seminarskih radova, za primenu znanja stečenih na predavanjima i praktičnoj nastavi za rešavanje konkretnih problema koji se odnose na planiranje i uređivanje predela.

Teorijska nastava: Definicija staništa. Ekologija staništa (struktura, sastav, funkcionalnost). Nacionalna i međunardona klasifikacija staništa. Diverzitet staništa Srbije. Indikatori staništa. Faktori ugrožavanja diverziteta staništa. Upravljanje staništima u funkciji očuvanja i unapređenja staništa. Međunarodna i nacionalna legislativa u oblasti očuvanja staništa.

Praktična nastava: Kartiranje staništa (tehnika kartiranja). Ekološke mreže. Biljke kao indikatori staništa. Poseta institucijama koje se bave očuvanjem i zaštitom staništa.