+

Марија Нешић

Ванредни професор
Телефон: +381 (11) 3053 983
Е-маил: marija.nesic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет:
Консултације: понедељак, 9‒11 часова

Др Марија Нешић је рођена 1979. године у Београду. Након основне школе и гимназије, 2010. године завршила је Шумарски факултет у Београду, Одсек за пејзажну архитектуру и хортикултуру са просечном оценом 8,66 стекавши звање дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру. Дипломски рад под називом „Значај еколошког отиска за одрживи развој“ оцењен је оценом 10. Докторске студије на Шумарском факултету, област Пејзажна архитектура и хортикултура уписала је школске 2010/2011. године, а завршила 2017. са просечном оценом 10. Докторску дисертацију под називом „Биологија и екологија инвазивне врсте Aster lanceolatus Willd. Complex“ одбранила је на Шумарском факултету у Београду, у јулу 2017. године, и стекла научни степен доктор наука-биотехничке науке.
Од 2012. године запослена је на Шумарском факултету као истраживач – приправник, затим као истраживач – сарадник. У јуну 2016. године изабрана је у звање асистента за ужу научну област Пејзажна архитектура и хортикултура. У звање доцента, за исту ужу научну област, изабрана је у новембру 2017. године.
Као аутор или коаутор објавила је више од 40 научних радова у међународним и домаћим часописима са рецензијом, у зборницима радова са међународних скупова, као и у тематским зборницима водећег међународног значаја. Коаутор је једне националне монографије. У досадашњој каријери учествовала је у више пројеката. Од 2012. године ангажована је на пројекту Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије „Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну средину – праћење утицаја, адаптација и ублажавање”, потпројекат „Украсне и инвазивне биљке у условима климатских промена – утицаји и адаптације”. Говори енглески и служи се француским језиком.

Ужа научна област

Пејзажна архитектура и хортикултура

Одабрани научни радови

  • Nešić M., Bjedov I. (2020): Habitat Degradation: Pressures, Threats, and Conservation. In: Leal Filho W., Azul A., Brandli L., Lange Salvia A., Wall T. (eds) Life on Land. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. Springer, Cham.
  • Skočajić D., Nešić M. (2020): Invasive Species: Routes of Introduction, Establishment, and Expansion. In: Leal Filho W., Azul A., Brandli L., Özuyar P., Wall T. (eds) Life on Land. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. Springer, Cham.
  • Marija Nešić, Dragica Obratov-Petković, Ivana Bjedov, Dragana Skočajić (2020): Effects of allelopathy on the spread of invasive species Aster lanceolatus Willd. Complex. Proceedings of International Scientific Conference Ecological truth and environmental research – EcoTER’20.: 225-230. June 16 – 19, Kladovo, Serbia.  
  • Bjedov, I., Obratov-Petković, D., Čavlović, D., Nešić, M., Skočajić, D. (2018): The influence of climate change on invasive plants spreading in degraded native communities at several localities in Belgrade. In: Zlatić, M. ostadinov, S. (Eds.) Soil and water resources protection in the changing environment. Advances in Geoecology 45. CATENA VERLAG: 161–171. ISBN 978-3-510-65418-5.
  • Dragana M. Skočajić, Marija M. Nešić, Marina Ž. Nonić, Milica M. Fotirić Akšić, Mihailo N. Grbić, Matilda Š. Đukić, Mirjana T. Šijačić-Nikolić (2017): In Vitro Callus Induction from Adult Tissues of Japanese Flowering Cherry Trees and Two Cherry Rootstocks. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 45(2):392-399. DOI:10.15835/nbha45210899.
  • Marija Nešić, Dragica Obratov-Petković, Dragana Skočajić, Ivana Bjedov, Matilda Đukić, Danijela Đunisijević-Bojović (2016). Allelopathic potential of the invasive species Aster lanceolatus Willd. Periodicum Biologorum 118 (1), 1‒7. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=231057
  • Obratov-Petković Dragica, Bjedov Ivana, Nešić Marija, Belanović Simić Snežana, Đunisijević-Bojović Danijela, Skočajić Dragana (2016): Impact of invasive Aster lanceolatus Willd. populations on soil and flora in urban sites, Polish journal of ecology, 64, 289–295. http://www.bioone.org/doi/10.3161/15052249PJE2016.64.2.012
  • Nevena Cule, Dragica Vilotic, Marija Nesic, Milorad Veselinovic, Dragana Drazic, Suzana Mitrovic (2016). Phytoremediation potential of Canna indica L. in water contaminated with lead. Fresenius Environmental Bulletin 25 (9), 3728‒3733.
  • Dragica D. Obratov-Petković, Ivana R. Bjedov, Branislav G. Jurišić, Marija M. Nešić and Verica B. Stojanović (2014). Relationship between Invasive Plant Species and Species Richness in Urban and Suburban Habitats of Belgrade (Serbia). CATENA VERLAG, Advances in GeoEcology 43, 348‒359, Reiskirchen, Germany.
  • Nešić M., Obratov-Petković D., Skočajić D., Bjedov I. (2013). Seed quantity and quality in fruit heads of Aster lanceolatus Willd.: Implications for invasion success. Glasnik Šumarskog Fakulteta 108, 129‒144. http://www.doiserbia.nb.rs/Article.aspx?ID=0353-45371308129N