+

Pedologija

Šifra predmeta: PA1208
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 6
Uslov: Nema uslova

Upoznavanje studenata sa zemljištem kao specifičnom tvorevinom presudnom za postojanje i razvoj biljaka, kao i načinima njihove upotrebe.

Osposobljavanje budućih inženjera pejzažne arhitekture da procene stanje i status zemljišta za izgradnju zelenih površina, prepoznaju tip zemljišta i procene njegova svojstva, izvode osnovne analize osobina zemljišta na terenu i u laboratoriji, kao i da pravilno tumače rezultate dobijene u detaljnoj analizi zemljišta.

Teorijska nastava

Osnovne odlike veza zemljište-biljka, osnovna svojstva zemljišta, načini nastajanja i korišćenja, fizičke, hemijske i biološke karakteristike, kao i drugi činioci značajni za uspešan rast biljaka na određenom zemljištu. Klasifikacija zemljišta, karakteristike redova i klasa zemljišta, osnovna svojstva tipova zemljišta u okviru odgovarajućih klasa. Edafske specifičnosti u izmenjenim uslovima urbanizovanih i drugih područja izloženih antropogenim uticajima. Metodi stvaranja funkcionalnih supstrata, načini njihovog korišćenja u delatnosti pejzažne arhitekture.

Praktična nastava: Drugi oblici nastave (laboratorijske vežbe)

Utvrđivanje osobina i potencijala zemljišta kao medijuma za rast i razvoj ukrasnih biljaka, glavnih sastavnih delova zelenih površina, izrada elaborata