+

Ekološka klasifikacija obešumljenih i degradiranih staništa

Šifra predmeta: Š3529V
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: izborni/V semestar
Broj ESPB: 3
Uslov:

Da studenti na osnovu znanja o klimi, reljefu, zemljištu i potencijalnoj vegetaciji budu osposobljeni za determinaciju i ekološku tipizaciju neobraslih površina.

Osposobljavanje studenata za primenu stečenih znanja pri izboru vrsta drveća za pošumljavanje neobraslih površina.

Teorijska nastava: Uvod. Ekološki faktori. Opšte stanje neobraslih površina. Očuvana staništa. Degradirana staništa. Osobine zemljišta neobraslih površina pogodnih za pošumljavanje. Klasifikacija zemljišta neobraslih površina. Definisanje prirodne potencijalne vegetacije neobraslih površina. Principi ekološke klasifikacije neobraslih površina.  Orgrafski uslovi, geološka podloga, tipska pripadnost zemljišta i dendroflora potencijalne prirodne vegetacije bazna osnova izbora vrsta drveće za pošumljavanje.

Praktična nastava: terenski rad na proučavanju zemljišta i prirodne potencijalne vegetacije neobraslih površina.