+

Svojstva drveta

Šifra predmeta: Š2318B
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 4
Uslov:

Ovladavanje znanjima o osnovnim fizičkim i mehaničkim svojstvima drveta, greškama koje nastaju na drvetu i upotrebi važnijih domaćih vrsta drveta.

Svojstva drveta su fundamentalna naučna disciplina u kojoj studenti stiču znanja o osnovnim svojstvima drveta, kao organskog, anizotropnog i heterogenog materijala, a u cilju boljeg iskorišćenja drvne sirovine

Teorijska nastava Uvodno predavanje. Osnovne vrste drveta u šumskom fondu Srbije. Mesto i značaj nauke o svojstvima drveta. Delovi stabla, osnovni izgled, modifikacije i spoljašnje karakteristike debla. Građa drveta. Makroskopska, mikroskopska građa drveta. Submikroskopska građa drveta. Osnove hemijske građe drveta. Vlažnost drveta i načini određivanja vlažnosti drveta. Gustina drveta, metode određivanja gustine i faktori koji utiču na gustinu drveta. Utezanje i bubrenje drveta. Toplotna moć drveta. Osnove mehaničkih svojstava drveta. Tvrdoća drveta.  Greške drveta. Svojstva i upotrebljivost domaćih industrijski vrsta drveta.

Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe

Uvodni čas. Upoznavanje studenta sa obavezama u toku slušanja kursa. Delovi stabla, osnovni izgled i modifikacije. Određivanje spoljašnjih karakteristika debla. Građa drveta. Upoznavanje sa makroskopskom i mikroskopskom građom drveta. Načini merenja i istraživanja makroskopskih pokazatelja (određijivanje širine prstena prirasta, učešća zone kasnog drveta i dr.). Vlažnost drveta i načini određivanja vlažnosti drveta.  Gustina drveta, metode određivanja gustine. Određivanje utezanja/bubrenja drveta i prida na utezanje. Provera znanja – Test 1. Osnove mehaničkih svojstava drveta. Tvrdoća drveta. Rad u laboratoriji – eksperimentalno određivanje osnovnih svojstava drveta. Greške drveta. Determinisanje osnovnih domaćih vrsta drveta i definisanje njihovih svojstava i upotrebljivosti. Provera znanja – Test 2.