+

Pedologija

Šifra predmeta: Š2314
Studijski program: 1. Šumarstvo 2. Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: osnovne akademske studije
Status predmeta: obavezan/II godina-III semestar
Broj ESPB: 8
Uslov:

Osposobljavanje studenata za determinaciju pedosistematskih jedinica zemljišta, ocenu proizvodnog potencijala zemljišta zasnovanu na poznavanju morfoloških, fizičkih i hemijskih svojstava, utvrđivanje pogodnosti zemljišta za gajenje određenih vrsta šumskog drveća u cilju optimalnog iskorišćenja zemljišnog potencijala i maksimalne produkcije drvne zapremine.

Osposobljenost za primenu stečenih znanja u oblasti gajenja šuma, semenarstvu, rasadničarstvu i pošumljavanju i planiranju gazdovanja šumama

Teorijska nastava: Predmet, zadatak i istorijski razvoj pedologije. Značaj i mesto pedologije u šumarstvu. Opšti pojmovi o zemljištu kao specifičnoj prirodnoj tvorevini i staništu šumskog drveća. Zemljišni profil i njegova građa. Mineralna i organska komponenta zemljišta. Svojstva zemljišta. Činioci i procesi pedogeneze. Evolucija zemljišta. Pedosistematske klasifikacije. Sistematika zemljišta. Vertikalna i horizontalna zonalnost zemljišta. Veza pedosistematskih jedinica i šumskih zajednica.

Praktična nastava:Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad

Morfološka građa zemljišta, identifikacija genetskih horizonata zemljišta, laboratorijska ispitivanja fizičkih i hemijskih osobina zemljišta. U okviru predmeta održava se terenska nastava