+

Rast i proizvodnost šuma

Šifra predmeta: Š4735
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 7
Uslov:

Ovladavanje teorijskim i praktičnim znanjima o zakonitosti razvoja, rasta i prirasta stabala i šumskih sastojina i mogućnostima korišćenja prirasta za unapređenje vitalnosti i produkcije dendromase šumskih stabala i sastojina. Obrađujući proizvodnost prirodno i veštački podignutih sastojina i delovanje stimulativnih i ometajućih faktora, studenti stiču znanja koja su im neophodna za izučavanje drugih nastavnih disciplina i stručni rad u praksi.

Osposobljenost za rad u praksi na poslovima proizvodnje dendromase, procene prirasta i bioindikacije vitalnosti stabala i sastojina, za pripremu podloga za različite planove gazdovanja i aplikaciju projektovanih modela optimalnog stanja sastojina i planova gazdovanja vezanih za oblast prirasta i produkcije šuma

Teorijska nastava Značaj poznavanja rasta i proizvodnosti šuma. Metode izučavanja i rada. Stanišni faktori rasta. Produkcija biomase. Rast i izgrađenost krošnje. Rast i izgrađenost korenovog sistema. Rast stabala u visinu – visinski prirast. Rast stabala u debljinu-debljinski prirast. Rast i prirast temeljnice. Rast i prirast zapremine. Prirasta kao bioindikator delovanja stimulativnih i ometajućih faktora. Osnovni elementi rasta i proizvodnosti sastojina. Zakonitosti rasta i proizvodnosti sastojina. Rast i proizvodnost sastojina u zavisnosti od uslova staništa i sastojinskih uslova. Trendovi razvoja i proizvodnosti sastojina. Zavisnost prirasta i proizvodnosti od mera za povećanje nivoa i stabilnosti produkcije dendromase. Faktori ometanja rasta i proizvodnosti sastojina.

Praktična nastava: Obuhvata rad na terenu, laboratorijski rad i obradu zadataka vezanih za utvrđivanje zakonitosti i kvantificiranje razvoja i prirasta pojedinih vrsta drveća u zavisnosti od razvojne faze stabala i sastojina, boniteta staništa, izgrađenosti sastojina, zdravstvenog stanja i uzgojno-gazdinskih mera.