+

Раст и производност шума

Шифра предмета: Ш4735
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 7
Услов:

Овладавање теоријским и практичним знањима о законитости развоја, раста и прираста стабала и шумских састојина и могућностима коришћењa прираста за унапређење виталности и продукције дендромасе шумских стабала и састојина. Обрађујући производност природно и вештачки подигнутих састојина и деловање стимулативних и ометајућих фактора, студенти стичу знања која су им неопходна за изучавање других наставних дисциплина и стручни рад у пракси.

Оспособљеност за рад у пракси на пословима производње дендромасе, процене прираста и биоиндикације виталности стабала и састојина, за припрему подлога за различите планове газдовања и апликацију пројектованих модела оптималног стања састојина и планова газдовања везаних за област прираста и продукције шума

Теоријска настава Значај познавања раста и производности шума. Методе изучавања и рада. Станишни фактори раста. Продукција биомасе. Раст и изграђеност крошње. Раст и изграђеност кореновог система. Раст стабала у висину – висински прираст. Раст стабала у дебљину-дебљински прираст. Раст и прираст темељнице. Раст и прираст запремине. Прираста као биоиндикатор деловања стимулативних и ометајућих фактора. Основни елементи раста и производности састојина. Законитости раста и производности састојина. Раст и производност састојина у зависности од услова станишта и састојинских услова. Трендови развоја и производности састојина. Зависност прираста и производности од мера за повећање нивоа и стабилности продукције дендромасе. Фактори ометања раста и производности састојина.

Практична настава: Обухвата рад на терену, лабораторијски рад и обраду задатака везаних за утврђивање законитости и квантифицирање развоја и прираста појединих врста дрвећа у зависности од развојне фазе стабала и састојина, бонитета станишта, изграђености састојина, здравственог стања и узгојно-газдинских мера.