+

Šumarska entomologija

Šifra predmeta: Š3631
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 7
Uslov: Položeni ispit iz Šumarske botanike, Genetike i Dendrologije

Nastava iz predmeta Šumarska entomologija ima za cilj da upozna studente sa osnovnim morfološkim i anatomskim karakteristikama insekata, njihovim razmnožavanjem i razvićem, načinima na koji oštećuju biljke, tipovima oštećenja, osnovama klasifikacije i merama borbe protiv najvažnijih štetnih vrsta u cilju zaštite šumskih ekosistema i povećanja proizvodnje kvalitetnog drveta.

Osposobnjenost studenata da prepoznaju najvažnije štetne šumske insekte i preporuče odgovarajuće mere za njihovo suzbijanje.

Teoretska nastava: Uvod, Istorijat šumarske entomologije, Odnos šumarske entopmologije i drugih naučnih disciplina, Morfologija insekata (telesni pokrivač, glava, grudi i trbuh), Anatomija insekata (mišićni sistem, organi za varenje, organi za disanje, organi krvotoka, organi za ekskreciju, polni organi, nervni sistem, čulni organi), Razmnožavanje insekata, Razviće insekata (embrionalno razviće, postembrionalno razviće, postmetabolno razviće, trajanje razvića kalendar razvića, biološka formula),  Populaciona  dinamika štetnih šumskih  insekata, Sistematika i klasifikacija insekata, Karakteristike redova insekata, Bionomija najvažnijih štetnih šumskih insekata ekonomski značaj štetnih šumskih insekata, Suzbijanje štetnih šumskih insekata (preventivne mere i represivne mere – mehaničko fizičke, hemijske, biološke i integrisane mere), Načini suzbijanja najvažnijih štetnih šumkih  insekata.

Praktična nastava: Determinacija redova i familija insekata, Rad sa  tablicama za determinaciju redova i familija determinacija insekatskih stadijuma razvića, Prikupljanje insekata na terenu