+

Energetika u drvnoj industriji

Šifra predmeta: TMP35A2
Studijski program: Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 6
Uslov:

Upoznavanje studenata sa energetskim potrojenjima u preradi drveta, uslovima u kojima treba da se odvija proizvodnja, energetski bilansi u pogonima za preradu drveta, proizvodnjom briketa i peleta, način korišćenja toplotne i električne energije u pogonima u drvnoj industriji..

Osposobljavanje studenata da posle odslušanog kursa i provere znanja mogu da samostalno prave energetske bilanse sa uspehom upravljati drvnim ostatkom u pogonima za preradu drveta.

Teorijska nastava: Vidovi i mogućnosti transformacija energije. Potencijal drvne biomase. Ekološki i ekonomski aspekti korišćenja drvne biomase. Potrebe različitih tehnologija (pilanska prerada drveta, proizvodnja furnira i furnirskih ploča, proizvodnja kompozita na bazi drveta, finalna prerada drveta, hemijska prerada drveta). Energetska vrednost drveta. Vrste i karakteristike ostatka u preradi drveta. Odlaganje i priprema drvnog ostatka za loženje. Kotlovi koji koriste drvni ostatak. Ekološki aspekti sagorevanja drvne biomase. Postupci i oprema za izradu briketa i peleta. Karakteristike ložišta za sagorevanje briketa i peleta. Primena spregnute proizvodnje električne i toplotne energije. Racionalizacija utroška energije u pojedinim tehnologijama u preradi drveta. EU propisi iz oblasti drvne biomase.

Praktična nastava: Obilazak pogona za preradu drveta, kotlovskih postrojenja i pogona za izradu briketa i peleta. Izrada bilansa potreba pogona za toplotnom i električnom energijom. Izrada bilansa drvnih ostataka u pogonima za preradu drveta.