+

Hemija

Šifra predmeta: TMP1103
Studijski program: Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 7
Uslov: Nema

Pružanje potrebnog znanja iz Hemije kao osnovne discipline za usvajanje znanja iz stručnih predmeta koji se bave svojstvima, zaštitom drveta, hemijom i hemijskom preradom drveta, kao i drvnoplastičnih masama.

Studenti na osnovu stečenog znanja iz ovog kursa mogu da prate nastavu iz drugih predmeta koji se pozivaju na hemiju (kao što su:  hemija drveta, poznavanje materijala, kompoziti na bazi drvata, iverice vlaknatice i drvno-plastične mase)

Teorijska nastava: Struktura atoma i molekula, Periodni sistem elemenata, hemijska veza, hemijska kinetika i ravnoteža, rastvori, kiseline, baze i soli, oksido-redukcione reakcije, hemijski elementi: Na, K, Ca, Mg, B, Al, C, Si, N, P, S, F, Cl, Fe,  Cu  i njihova jedinjenja. Uvod u organsku hemiju i osobine ugljenikovog atoma, alkani, cikloalkani, alkeni, alkadieni, alkini, aromatični ugljovodonici, policiklična aromatična jedinjenja, alkoholi, fenoli, etri, karbonilna jedinjenja, amini, karboksilne kiseline, supstituisane kiseline, derivati ugljene kiseline, polimerizacija i polikondenzacija, proteini, lipidi,ugljeni hidrati.

Praktična nastava: Računske vežbe; Osnovne metode prečišćavanja supstanci;Rastvori; Brzina hemijske reakcije; Osnovni tipovi neorganskih jedinjenja; Hidroliza i puferi; Volumetrijske metode analize (kiselinsko-bazne titracije); Oksido-redukcione reakcije, metoda oksido-redukcione titracije; Ugljovodonici (alkani, alkeni, aromatični); Alkoholi i fenoli; Aldehidi, ketoni; Karboksilne kiseline i njihovi derivati; Ugljeni hidrati.

Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe