+

Kompozitni proizvodi od drveta

Šifra predmeta: TMP48A1/B3
Studijski program: Tehnologija, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne studije (8. semestar)
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 6
Uslov: Nema

Osnovni cilj je da studenti ovladaju znanjima o tehnološkim postupcima proizvodnje, prerade i karakteristikama drvno-plastičnih kompozita zasnovanim na termoplastičnoj matrici i drvnim česticama.

Studenti na osnovu stečenog znanja iz ovog kursa mogu samostalno da organizuju, kontrolišu i poboljšavaju proizvodnju i preradu termoplastičnih kompozita na bazi drveta.

Teorijska nastava

Istorijat i razvitak termoplastičnih kompozita, značaj, definicija i klasifikacija; Prednosti i mane lignoceluloznih punilaca; Teorijska osnova vezivanja termoplastične matrice i punioca; Problem kombinovanja lignoceluloznog punioca sa termoplastičnom matricom; Metode poboljšanja kompatibilnosti lignoceluloznog punioca i termoplastične matrice; Osnovni faktori koji utiču na svojstva kompozita; Postupci izrade termoplatičnog materijala na bazi drvnog punioca (šeme tehnoloških linija); Svojstva lignoceluloznih termoplastičnih materijala i standardi; Postupci prerade i primena lignoceluloznih termoplatičnih kompozita.

Praktična nastava

Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe

Laboratorijske vežbe iz prepoznavanja uzoraka različitih plastičnih masa, mineralnih i celuloznih punilaca kao i uzoraka termoplastičnih kompozita sa lignoceluloznim česticama različitog porekla; Proračun pojedinih komponenti prema recepturi izrade termoplastičnih kompozita; Upoznavanje sa standardnim metodama ispitivanja svojstava, livenje i ispitvanje pojedinih epruveta (gustine, čvrstoće pri zatezanju, elongacije pri zatezanju, dimenzionalne stabilnosti, otpornosti na habanje, starenje, dejstvo gljiva i sl.).