+

Marketing proizvoda od drveta

Šifra predmeta: TMP35B2/C2
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Status predmeta: Izborni (V semestar)
Broj ESPB: 6
Uslov: opšti uslovi

Osposobljavanje studenata za uspešno rukovođenje marketing aktivnostima preduzeća koja se bave proizvodnjom nameštaja i proizvoda od drveta.

Raspolaganje znanjima za rad na poslovima istraživanja tržišta, analize stanja i trendova na domaćem i međunarodnom tržištu nameštaja i proizvoda od drveta, analize konkurentnosti, promocije, distribucije i ostalih elemenata marketing miksa za proizvode od drveta.

Teorijska nastava:  Pojmovno određenje i definicija marketinga. Pojava i razvojne faze marketinga kao poslovnog koncepta. Uticaj potreba na nastanak i razvoj marketinga. Tržište. Analiza tražnje i prodaje proizvoda od drveta. Potrebe. Pojam i načini zadovoljenja potreba potrošača za različitim kategorijama proizvoda od drveta. Marketing miks preduzeća u drvnoj industriji. Instrumenti marketing miksa: proizvod, cena, promocija i distribucija. Proizvod kao element marketing miksa. Podela i pojmovno određenje proizvoda od drveta prema FAO klasifikaciji. Obeležja proizvoda primarne prerade drveta. Obeležja nameštaja i proizvoda finalne prerade drveta (dizajn, funkcionalnost, boja, kvalitet, garancija i servis, pakovanje proizvoda). Robna marka proizvoda. Cena kao elemenat marketing miksa. Pojam, vrste i značaj cena sa stanovišta marketinga. Razvoj cena rezane građe, furnira i  ploča na bazi drveta iz umerene i tropske klimatske zone. Razvoj cena proizvoda primarne prerade drveta u Srbiji za poslednjih deset godina. Promocija kao elemenat marketing miksa. Tržišni informacioni sistem za proizvode od drveta. Distribucija kao elemenat marketing miksa. Kanali distribucije rezane građe u SAD i Nemačkoj. Kanali distribucije proizvoda primarne prerade drveta u Srbiji. Kanali distribucije nameštaja u Srbiji. Kanali distribucije nameštaja u Italiji, Francuskoj, Nemačkoj i Velikoj Britaniji (podela, karakteristike i zastupljenost). Konkurentnost kao element marketinga. Cenovna i necenovna konkurentnost proizvoda od drveta. Faktori konkurentnosti proizvoda od drveta na različitim tržištima. Životni ciklus za izabrane proizvode od drveta. Sertifikacija kao instrument marketinga. Pojmovno određenje, značaj i potreba sertifikacije proizvoda od drveta.

Vežbe:

Istraživanje tržišta nameštaja i proizvoda od drveta: segmentacija tržišta, metode istraživanja tržišta, uzorak, pisanje i prezentacija rezultata istraživanja.

Praktična nastava se sprovodi u preduzećima drvne industrije na teritoriji grada Beograda u okviru koje studenti primenom odgovarajućih metoda i tehnika vrše prikupljanje podataka za izradu seminarskog rada u skladu sa dobijenom temom.