+

Sigurnost na radu

Šifra predmeta: TMP233
Studijski program: Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 6
Uslov:

Upoznavanje studenata sa načinima zaštite radnika na radu, uslovima u kojima treba da se odvija proizvodnja, uticaj drvne industrije na đivotnu sredinu, način zaštite životne sredine

Osnovno informisanje budućih inžinjera o savremenim sistemima zaštite na radu

Teorijska nastava

Značaj sigurnosti na radu. Osvetljenje:  prirodno i veštačko osvetljenje. Potrebna jačina osvetljenja u zavisnosti od vrste posla, tipovi osvetljenja, bnještalje, mere za odstranjivanje bljeska, izvori svetla i njihovo održavanje, osvetljenje u preradi drveta. Proizvodna buka i njena štetna dejstva: jedinice za merenje zvuka i buke, podela proizvodne buke prema izvoru njenog nastajanja, merenje buke, štetnost buke, norme dozvoljenog nivoa buke, sredstva za individualnu zaštitu sluha od buke. Zagađenost radne atmosfere prašinom: merenje koncentracije prašine u vazduhu, radna mesta sa povećanom koncentracijom drvne prašine, mere za smanjenje koncentracije prašine u radnoj atmosferi, zagađenost radne sredine hemijskim štetnostima, hemijske štetnosti koje se javljaju u procesu površinske obrade drveta, maksimalno dopuštene koncentracije štetnih gasova, para i aerosola u atmosferi radnih prostorija, merenje hemijskih štetnosti u radnoj sredini. Mikroklimatski uslovi rada: sastav vazduha, temperatura, efektivna temperatura, relativna vlažnost vazduha, kretanje vazduha. Životna sredina:  osnovi ekologije, karakteristike uzajamnog delovanja industrijske delatnosti i ekosistema, otpadne materije industrijske delatnosti, pokazatelji delovanja otpadnih materija na životnu sredinu, požari, eksplozije i njihov uticaj na životnu sredinu, sprečavanje zagađivanja životne sredine štetnim materijama , sistemi za prečišćavanje otpadnih gasova iz indstrije i energetike, sistemi za prečišćavanje otpadnih voda, osnovi za procenu ekološkog kvaliteta u preradi drveta.

Praktična nastava:Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad

Obilazak pogona za preradu drveta, zavoda za standardizaciju i ostalih preduzeća i ustanova koje se bave zaštitom na radu.