+

Tehnička mehanika

Šifra predmeta: TMP1206
Studijski program: Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 7
Uslov:

Osposobljavanje studenata da posle odslušanog kursa rešavaju probleme iz oblasti Tehničke mehanike koji se javljaju u praksi.

Sposobnost studenta da modeliraju i rešavaju konkretne tehničke probleme, bilo da se radi o projektovanju u preradi drveta ili radu raznih mašina. Stečena su osnovna znanja za praćenje nastave iz predmeta: Osnovi mašinstva, Svojstva drveta, Unutrašnji transport, Mašine i alati za obradu drveta, Drvne konstrukcije i Drvo u građevinarstvu.

Teorijska nastava

-Statika: aksiomi, sile, momenti, nosači (puni i rešetkasti), proračun nosača

-Otpornost materijala: analiza napona, analiza deformacija, veze napona i deformacija, geometrijske karakteristike preseka, naprezanja grednog nosača.

-Kinematika: kinematika materijalne tačke, kinematika krutog tela (rotacija oko ose, ravno kretanje, mehanizmi).

-Dinamika: aksiomi dinamike, opšti zakoni dinamike, dinamika materijalne tačke, središte mase i momenti inercije krutog tela, dinamika ravnog kretanja krutog tela.

-Hidraulika: opšti pojmovi, hidrostatika, hidraulika, opšti zakoni mehanike fluida.

Praktična nastava:

– Statika: vektori, vektorski i skalarni proizvod vektora, moment sprega, sistem sila sa zajedničkom napadnom tačkom, redukcioni moment, sistem sila bez zajedničke napadne tačke, linijski i rešetkasti nosači u ravni, reakcije veza, dijagrami presečnih sila.

– Otpornost materijala: vrste stanja napona, Košijeve jednačine, vrste stanja deformacija, Hukov zakon, težište, momenti inercije, aksijalno naprezanje, pravo i koso čisto savijanje, ekscentričan pritisak, savijanje silama, torzija, složeno naprezanje.

– Kinematika: trajektorija, brzina i ubrzanje tačke, zakon puta, kinematički dijagrami, specijalne vrste kretanja, brzina i ubrzanje tačke pri rotaciji oko nepokretne ose i pri ravnom kretanju, trenutni centar brzine, pravilo o projekcijama brzine, mehanizmi.
– Dinamika: dinamika materijalne tačke, primena opštih zakona dinamike, dinamika krutog tela, središte masa i momenti inercije mase, diferencijalne jednačine kretanja.

-Hidraulika: hidrostatički pritisak na zatvorenu površ, Arhimedov zakon, primena jednačine kontinuiteta, primena Bernulijeve i Toričelijeve jednačine.

Drugi oblici nastave – grafički radovi

– grafički rad iz Statike: statički proračun linijskog nosača u ravni

– grafički rad iz Otpornosti materijala: proračun geometrijskih karakteristika ravnih

preseka (težište i momenti inercije)