+

Tehnološka svojstva drveta

Šifra predmeta: TMP35A3/B3
Studijski program: Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni predmet
Broj ESPB: 6
Uslov: Odslušan predmet Svojstva drveta

Sticanje znanja o svojstvima drveta kod osnovnih tehnoloških procesa prerade drveta. Uticaj makroskopskih,  fizičkih i mehaničkih svojstava i grešaka drveta na njegove tehnološke karakteristike. Tehnološka svojstva nekih domaćih i stranih komercijalnih vrsta drveta.

Dostizanje nivoa znanja o tehnološkim svojstvima drveta dovoljnog za njegovu uspešnu primenu pri vođenju tehnoloških procesa prerade drveta i određivanju pravilnih režima obrade.

Teorijska nastava Uvodno predavanje. Mesto i značaj tehnoloških svojstava drveta. Svojstva drveta koje ono ispoljava kod mehaničke prerade i obrade. Uticaj fizičkih i mehaničkih svojstava na obradljivost pri glodanju, bušenju, tokarenju i brušenju. Uticaj fizičkih i mehaničkih svojstava drveta na proces rezanja drveta. Uticaj svojstava drveta na površinsku obradljivost. Deformacije drveta pri različitim vlažnostima i temperaturama. Savitljivost drveta. Otpor drveta prema izvlačenju eksera, vijaka i drugih metalnih veza. Otpornost na habanje. Zavarivanje drveta. Uticaj vlažnosti na tehnološka svojstva drveta. Uticaj temperature na tehnološka svojstva drveta. Uticaj anatomskog pravca na tehnološka svojstva drveta. Uticaj visokotemperaturnog tretmana na tehnološka svojstva drveta. Uticaj grešaka na tehnološka svojstva drveta. Tehnološka svojstva i obradljivost domaćih i nekih stranih vrsta drveta.

Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe: Uvodni čas. Upoznavanje studenta sa obavezama u toku slušanja kursa. Svojstva drveta koje ono ispoljava kod mehaničke prerade i obrade. Uticaj fizičkih i mehaničkih svojstava na obradljivost drveta pri rezanju, bušenju, brušenju i tokarenju. Uticaj fizičkih i mehaničkih svojstava na površinsku obradljivost drveta. Deformacije drveta pri različitim vlažnostima i temperaturama. Savitljivost drveta. Otpor drveta prema izvlačenju eksera, vijaka i drugih metalnih veza. Eksperimentalno određivanje. Otpornost na habanje. Eksperimentalno određivanje. Uticaj temperature, anatomskog pravca i vlažnosti na tehnološka svojstva drveta. Rad u laboratoriji. Uticaj visokotemperaturnog tretmana na tehnološka svojstva drveta. Rad u laboratoriji. Uticaj grešaka drveta na tehnološke karakteristike. Rad u laboratoriji. Tehnološka svojstva i obradljivost domaćih i nekih stranih vrsta drveta. Rad u laboratoriji. Priprema za izradu seminarskog rada. Prezentacija seminarskih radova. Prezentacija seminarskih radova.