+

Zaštita drveta

Šifra predmeta:
Studijski program: Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske (I stepen)
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta:
Broj ESPB:
Uslov: Upisan semestar i otslušana predavanja i vežbe iz predmeta Zaštita drveta

Upoznavanje studenata sa realnim situacijama na šumskim i industrijskim stovarištima vezano za ugroženost drveta od napada ksilofagnih insekata i lignikolnih gljiva

 

Sticanje praktičnih znanja i iskustva u prepoznavanju uslova u kojima je drvo ugroženo, kao i štetnih insekata i gljiva kao potencijalnih izazivača oštećenja. Sticanje primenljivih znanja u vezi sprovođenja racionalnih mera preventivne i represivne zaštite drvne sirovine na šumskim i industrijskim stovarištima.

Primena stečenih teoretskih saznanja u rešavanju konkretnih problema vezano za zaštitu drveta u realnim situacijama na terenu, kao i postavljanje supozicija i rešavanje zamišljenih, pretpostavljenih ili očekujućih problema koji se objektivno mogu očekivati u terenskim uslovima držanja i eksploatacije drveta. Razvijanje sposobnosti studenata da prepoznaju vrste štetnih insekata i gljiva, kao i uzročnika oštećenja drveta. Prepoznavanje simptoma prisustva ksilofagnih insekata na drvnom materijalu, kao i simptoma napada lignikolnih gljiva. Sakupljanje oštećenih uzoraka drveta od insekata i gljiva truležniva, kao i imaga ksilofaga i karpofora epiksilnih gljiva. Aktiviranje