+

Ivana Gavrilović-Grmuša

Redovni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 890
E-mail: ivana.grmusa@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 136
Konsultacije: ponedeljak, 12‒14 časova

– doktorirala je 2010. godine na Univerzitetu u Beogradu ‒ Šumarskom fakultetu, na Odseku za preradu drveta sa temom doktorske disertacije: „Penetracija urea-formaldehidnih adheziva različitih molarnih masa u tkivo nekih domaćih vrsta drveta”;
– magistrirala je 2002. godine na Univerzitetu u Beogradu ‒ Šumarskom fakultetu, na Odseku za preradu drveta sa temom magistarskog rada: „Uticaj vatrootpornih sredstava na svojstva furnira i furnirskih ploča od bukve i topole”;
– diplomirala je 1989. godine na Univerzitetu u Beogradu ‒ Šumarskom fakultetu, na Odseku za preradu drveta sa temom diplomskog rada: „Planiranje izgradnje objekta „Centar” ‒ Novi Beograd primenom tehnike mrežnog planiranja, uz podršku računara”.

Naučnoistraživački rad dr Ivane Gavrilović-Grmuša je u najvećoj meri usmeren na sledeće tematske oblasti:

 • adhezivni, polimerni, kopolimerni i hibridni sistemi, njihova svojstva;
 • funkcionalnost i makromolekulske karakteristike adhezivnih polimera;
 • primarno kvašenje površine raznih vrsta drveta;
 • očvršćavanje adhezivnih sistema u prisustvu raznih vrsta drveta;
 • penetracija adheziva u tkivo drveta (uz korišćenje epi-fluorescentnog mikroskopa i SEM-a, elektronskog skening mikroskopa);
 • ispitivanje kvaliteta lepljene veze: jačina veze, vlagootpornost, vatrootpornost, biootpornost i dugotrajnost, korišćenjem standardnih i specifičnih istraživačkih metoda, makro i mikrostruktura loma;
 • mogućnosti smanjenja sadržaja slobodnog formaldehida u pločama i vezivu;
 • svojstava kompozita na bazi drveta;
 • parametri proizvodnih procesa u hemijsko-mehaničkoj preradi drveta;
 • vatrootpornost kompozita na bazi drveta
 • ekološka problematika u preradi drveta.

Dosadašnji rad u nastavi:

 • 29. 5. 1997. godine zaposlena na Odseku TMP Šumarskog fakulteta kao asistent‑pripravnik;
 • od 2003. do 2010. godine zaposlena na Odseku TMP Šumarskog fakulteta kao asistent;
 • od 2010. do 2015. godine zaposlena na Odseku TMP Šumarskog fakulteta kao docent;
 • od 2015. do 2020. godine zaposlena na Odseku TMP Šumarskog fakulteta kao vanredni profesor;
 • od 2020. godine zaposlena kao redovni profesorna Odseku Tehnologije drveta Šumarskog fakulteta.

Ostale aktivnosti u radu fakulteta:

 • Član Saveta Šumarskog fakulteta za period 2012‒2015. god. i 2015‒2018. god;
 • Član Nastavno-naučnog veća Šumarskog fakulteta za period 2012‒2015. godine i od 2018. godine;
 • Rukovodilac osnovnih studija Šumarskog fakulteta za period 2012‒2015. godine.

Uža naučna oblast

Hemijsko-mehanička prerada drveta

Oblast istraživanja

Poznavanje materijala u oblasti prerade drveta; adhezivni polimerni sistemi; kompozitni materijali na bazi drveta

Angažovanje u nastavi

Strukovne studije:

Osnovne akademske studije:

Master studije:

Doktorskim studijama:

Odabrani naučni radovi

 • Gavrilović-Grmuša, I., Nešković, O., Điporović-Momčilović, M., Popović, M. (2010): Molar-Mass Distribution of Urea-Formaldehyde Resins of Different Degrees of Polycondensation by MALDI-TOF Mass Spectrometry, J Serb Chem Soc, 75 (5), pp. 689-701. ISSN (Online) 1437‒434X, ISSN (Print) 0018-3830. ISSN: 03525139, DOI: 10.2298/JSC091030036G.
 • Gavrilović-Grmuša, I., Miljković, J., Điporović-Momčilović, M. (2010): Influence of the degree of condensation on the radial penetration of urea-formaldehyde adhesives into Silver Fir (Abies alba, Mill.) wood tissue, J Adhes Sci Technol, 24, pp. 1437‒1453.
 • Gavrilović-Grmuša, I., Dunky, M., Miljković, J., Điporović-Momčilović, M. (2010): Radial penetration of urea-formaldehyde adhesive resins into beech (Fagus Moesiaca), J Adhes Sci Technol, 24, pp. 1753-1768. (In: Pizzi, A. and Mittal, K.L. (eds.) Wood Adhesives, Leiden, Holandija: Koninklijke Brill NV, pp. 81‒96, (ISBN 978 90 04 19093 1)
 • Gavrilović-Grmuša, I., Dunky, M., Miljković, J., Điporović-Momčilović, M. (2012): Influence of the viscosity of UF resins on the radial and tangential penetration into poplar and on the shear strength of adhesive joints, Holzforschung, 66 (7), pp. 849‒856.
 • Gavrilović-Grmuša, I., Dunky, M., Miljković, J., Điporović-Momčilović, M. (2012): Influence of the degree of condensation of urea-formaldehyde adhesives on the tangential penetration into beech and fir and on the shear strength of the adhesive joints, Eur J Wood Wood Prod (Holz Roh Werkst), 70(5), pp. 655-665. ISSN: 0018-3768 (print version) ISSN: 1436-736X (electronic version).
 • Gavrilovic-Grmusa, I., Dunky, M., Điporović-Momčilović, M., Popović M., Popović J.: “Influence of Pressure on the Radial and Tangential Penetration into Poplar Wood and on the Shear Strength of Adhesive Joints”, BioResources, 2016, 11 (1), 2238–2255.
 • Gavrilović-Grmuša, I., Miljković, J., Điporović-Momčilović, M., Popović, M. (2010): Faktor vatrootporne efikasnosti u zavisnosti od vrste drveta i karakteristika nekih vatrootpornih sredstava, In: Proceedings of The XII YUCORR (CD), International conference: Cooperation of researches of different branches in the fields of corrosion, materials protection and environmental protection, 18-21.05.2010., Tara, Serbia, pp.
 • Gavrilović-Grmuša, I., Dunky, M., Miljković, J., Điporović-Momčilović, M. (2010): Tangential penetration of urea-formaldehyde adhesive resins into beech (Fagus Moesiaca) and fir (Abies Alba, Mill.) wood tisue, In: Proceedings of the 1st International Conference on Processing Technologies for the Forest and Biobased Products Industries, Salzburg/Kuchl, Austria, 07-08. October 2010, pp. 102‒110.
 • Gavrilović-Grmuša, I., Dunky, M., Miljković, J., Điporović-Momčilović, M. (2010): Influence of the molar mass of urea-formaldehyde adhesives on the shear strength of adhesive joints, In: Proceedings of the International Scientific Congress: First Serbian Forestry Congress, Belgrade, Republic of Serbia, 11-13. November 2010, pp.1463-1471, ISBN 978-86-7299-071-3.
 • Gavrilović-Grmuša, I, Dunky, M., Điporović-Momčilović, M., Popovic, M. (2013): Influence of the Degree of Condensation of Urea Formaldehyde (UF) Adhesives on the Penetration Into Wood Tissue and on the Shear Strength of Adhesive Joints, International Conference on Wood Adhesives, Toronto, Ontario, Canada, 9‒11 October 2013.