+

Адхезивни системи у преради дрвета

Шифра предмета: ДМ2.3112А
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета - Подмодул 2.3 Хемијско механичка прерада дрвета
Врста и ниво студија: Докторске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Уписане докторске студије из Хемијско-механичке прераде дрвета

Циљ предмета је да кандидати овладају продубљеним знањима у области  адхезивних система који се користе у преради дрвета кроз упоредна истраживања утицаја типа адхезива, катализатора и параметара очвшћавања у присуству дрвета различитог облика са циљем да се научно оспособе за критични и стручни приступ у решавању проблема и да овладају савременим методама и техникама истраживања.

Да кандидат у потпуности и свестрано овлада материјом предмета, тако да се научно оспособи за креативни ниво решавања проблема у области очвршћавања и секундарне адхезије полимерних система за дрво, као и одређивања квалитета успостављене адхезивне везе. Избор адхезивног система у односу на врсту дрвета, конструкцију везе и услове примене. Самостално вођење научно-истраживачког и развојног рада, развијање критичког мишљења и валидација сопствених и других резултата. Познавање савремених праваца развоја ове дисциплине у свету.

Проучавање адхезивних, полимерних, кополимерних и хибридних система, њихова својства, функционалност и макромолекулске карактеристике, са посебним освртом на адхезивне полимере на бази био-обновљивих ресурса. Проучавање даљег развоја адхезивних система. Свеобухватно проучавање примарног квашења површине разних врста дрвета. Катализа и очвршћавање адхезивних система у присуству разних врста дрвета (хроматографска, спектроскопска и термохемијска проучавања уз коришћење СЕМ – електронског скенинг микроскопа). Испитивање квалитета лепљене везе: јачина везе, влагоотпорност, ватроотпорност, биоотпорност и дуготрајност, коришћењем стандардних и специфичних истраживачких метода,  макро и микроструктура лома.