+

Маријана Новаковић Вуковић

Ванредни професор
Телефон: +381 (11) 3053 975
Е-маил: marijana.novakovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 148
Консултације: utorak 9-11h

Др Маријанa Новаковић је рођена 8. 3. 1978. године у Прибоју, а место сталног боравка је Београд. Основну школу и гимназију завршила је у Прибоју. Студије на Шумарском факултету Универзитета у Београду уписала је школске 1997/98, а дипломирала 2003. године. Добитник је стипендије Краљевине Норвешке за најуспешније студенте 2001. године.

Школске 2003/2004. године била је ангажована у својству демонстратора на извођењу вежби из предмета Дендрологија. У радни однос примљена је 2004. године у звање асистента-приправника, за предмет Шумарска фитоценологија. Постдипломске студије из области Екологија шума уписала је школске 2003/2004. године, а магистарску тезу под насловом „Шумска вегетација Црног врха код Прибоја” одбранила је 2009. године на Шумарском факултету Универзитета у Београду. Исте године је изабрана у звање асистента за ужу научну област Екологија шума. Докторску дисертацију под називом „Флористичке карактеристике шума црног и белог бора на серпентиниту и перидотитима у западној и централној Србији” одбранила је 2015. године на Шумарском факултету и тиме стекла научни степен доктора наука из области шумарства. У звање доцента изабрана је 2016. године.

У новембру 2006. године боравила је на стручном усавршавању на Биолошком институту Јована Хаџија у Љубљани. Члан је Међународног удружења за проучавање вегетације International Association for Vegetation Science (IAVS).

У досадашњем раду објавила је више од 30 библиографских јединица које се баве шумским биљним заједницама и њиховим флористичким карактеристикама, а коаутор је и публикације „In memoriam professor dr Branislav Jovanović” (2011). Била је члан комисије за одбрану преко 70 дипломских и завршних радова. Учествовала је или учествује у реализацији 7 научноистраживачких пројеката.

Тренутно обавља функцију секретара Одсека за шумарство на Шумарском факултету.

Удата је, мајка једног сина.

Област истраживања

Екологија шума, вегетација, екологија биљака, биодиверзитет биљака

Одабрани научни радови

  1. Milošević Rajko, Novaković-Vuković Marijana (2017): The coenoecological adaptability and vitality of artificially-established stands in the forest of Hungarian oak and turkey oak in Lipovica near Belgrade, Serbia. Fresenium Environmental Bulletin. Vol.26, No. 2a. 1403-1409
  2. Milošević Rajko, Novaković-Vuković Marijana (2017): Effect of artificially established broadleaf stands on traffic noise attenuation. Fresenium Environmental Bulletin. Vol.26, No. 2a. 1397-1402
  3. Novaković-Vuković Marijana, Milošević Rajko (2016): Floristic characteristics of beech and fir forests on granodiorite and serpentinite in Serbia. Fresenium Environmental Bulletin. Vol.25, No. 12a. 5870-5876
  4. Novaković-Vuković Marijana, Milošević Rajko (2015): Analysis of floristic composition of mountain beech forest on limestone and serpentinite in Serbia. Šumarski pregled (Forest review). Vol. 46, Skopje (55-58).
  5. Eremija, S., Cvjetićanin, R., Novaković-Vuković, M., Rakonjac, Lj., Lučić, A., Stajić, S., Miletić, Z. (2015): Study of the floristic composition of fir-spruce-beech forests in Serbia and Bosnia-Herzegovina, Archives of Biological sciences, volume 67, (4), Belgrade, str. 1269-1276 DOI:10.2298/ABS150327103E
  6. Aleksandar Lučić, Rade Cvjetićanin, Marijana Novaković-Vuković, Danijela Ristić, Vladan Popović, Ljubinko Rakonjac, Snežana Mladenović Drinić (2013): Interpopulation variability of Austrian pine (Pinus nigra Arnold) in Serbia, Genetika, Vol. 45, No. 3, 641-654
  7. Marijana Novaković-Vuković, Marko Perović (2012): Comparation of floristic composition of black pine-cinquefoil (Potentilo heptaphyllae-Pinetum gocensis Jovanovic 1959) and black pine-winter heath forest (Erico-Pinetum gocensis Krause 1957) on Crni vrh mt. Near Priboj, Serbia, International Scientific Conference “Forests in the Future-Sustainable use, Risks and Challenges”, 4th-5th October 2012 Belgrade, Republic of Serbia, 203-210
  8. Rade Cvjetićanin, Milan Knežević, Olivera Košanin, Marko Perović, Marijana Novaković (2012): Floristic and edaphic characteristics of Balkan beech and Turkish hazel plant community (Corylo colurnae-Fagetum 1979) in National park „Đerdap“ in Serbia, International Scientific Conference “Forests in the Future-Sustainable use, Risks and Challenges”, 4th-5th October 2012 Belgrade, Republic of Serbia, 217-227
  9. Aleksandar Lučić, Vasilije Isajev, Rade Cvjetićanin, Ljubinko Rakonjac, Marijana Novaković, Ana Nikolić, Snežana Mladenović Drinić (2011): Interpopulation genetic-ecological variation of Scots pine (Pinus sylvestris) in Serbia, Genetika, vol. 43, No. 1, Belgrade, str. 1-18
  10. Marijana Novaković, Rade Cvjetićanin, Sead Vojniković (2010): Analysis of the flora and diversity of plants of beech and fir forests on serpentine in Bosnia and Serbia, First serbian forestry congress, Congress Proceedings, University of Belgrade-Faculty of Forestry, Belgrade, 467-480