+

Еколошка класификација обешумљених и деградираних станишта

Шифра предмета: Ш3529В
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: изборни/V семестар
Број ESPB: 3
Услов:

Да студенти на основу знања о клими, рељефу, земљишту и потенцијалној вегетацији буду оспособљени за детерминацију и еколошку типизацију необраслих површина.

Оспособљавање студената за примену стечених знања при избору врста дрвећа за пошумљавање необраслих површина.

Теоријскa наставa: Увод. Eколошки фактори. Опште стање необраслих површина. Очувана станишта. Деградирана станишта. Особине земљишта необраслих површина погодних за пошумљавање. Класификација земљишта необраслих површина. Дефинисање природне потенцијалне вегетације необраслих површина. Принципи еколошке класификације необраслих површина.  Орграфски услови, геолошка подлога, типска припадност земљишта и дендрофлора потенцијалне природне вегетације базна основа избора врста дрвеће за пошумљавање.

Практична настава: теренски рад на проучавању земљишта и природне потенцијалне вегетације необраслих површина.