+

Теренска настава из предмета – Ловство са заштитом ловне фауне, Механизација у шумарству, Шумарска фитценологија, Педологија, Шумска транспортна средства, Типологија шума

Шифра предмета: Ш2424
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета:
Број ESPB: 3
Услов: Одржана настава из наведених предмета

Теренска настава из предмета Ловство са заштитом ловне фауне се изводи у циљу упознавања студената са основним начинима производње и гајења наших најважнијих врста крупне и ситне дивљачи, штетом коју дивљач наноси шуми и пољопривредним културама, као и биолошким и техничким методама за спречавање штете.

Циљ практичне наставе из предмета Механизација у шумарству је да се студенти упознају са машинама и уређајима који омогућавају реализацију технолошких процеса који се обављају у шуми. Основне машине са којима се упознају су шумарски трактори, шумски камиони – форвардери, машине за утовар, камиони за превоз дрвних сортимената  и грађевинске машине за градњу и одржавање шумских путева.

Циљ теренске наставе из предмета Шумарска фитценологија је да студенти науче да препознају најзначајније шумске фитоценозе и њихов флористички састав у природним условима

Циљ практичне наставе из предмета Педологија је оспособљавање студената за детерминацију педосистематских категорија земљишта и њиховох производног потенцијала.

Циљ теренске наставе из предмета Шумска транспортна средства је да студенти допуне практична знања за самосталан рад на пословима израде главних пројеката шумских путева и објеката на њима.

Циљ теренске наставе из предмета Типологија шума је да се  кроз практичан рад  студенти упознају са методолошким приступом у коришћењу  типа шуме и значаја типа  шуме   при различитим стручним и практичним опредељењима и планским проекцијама у шумарству, као и теренско идентификовање  и карактерисање типа шуме при практичним радовима у конкретним састојинским и просторним ситуацијама.

  • Стицање вештина и стручних знања која ће студентима омогућити да успешно решавају проблеме и задатке у пракси ловног газдовања, и да се укључе у најинтензивније начине производње, гајења и рационалног коришћења дивљачи.        
  • Оспособљеност студената да самостално решавају практичне стручне проблеме из области које су обухваћене садржајем теренске  наставе.
  • Овладавање методологијом теренског истраживања морфолошких , физичких и хемијских особина земљишта.
  • Да студенти науче да препознају најзначајније шумске фитоценозе и њихов флористички састав у природним условима
  • Студенти ће стећи неопходна стручна и практична искуства и сазнања која ће чинити основ и исходиште за  решавање читавог низа најзначајнијих питања при даљим практичним радовима везаним за различите узгојне и планске поступке.

Обилазак ограђених ловишта и узгајалишта крупне дивљачи, ловишта у заштићеном простору посебних природних одлика – Националном парку, и узгајалишта ситне дивљачи (фазанерије). Студенти ће се упознати са просторним и функционалним уређењем различитих ловишта, врстама ловних објеката и њиховом изградњом, као и са уређајима и опремом у савременој фазанерији.

  • Основне погонске групе и радни склопови шумарских машина.

   Могућности агрегатирања шумарских машина различитим радним машинама ради реализације постављених    

   технолошких захтева.

         Основне погонске групе и радни склопови грађевинских машина.

         Основне погонске групе и уређаји на друмским возилима, која се користе у шумарству.

  • Тереска проучавања најзначајнијих типова  шумских земљишта и њихове везе са шумским заједницама.
  • Знања стечена на теренској настави из шумарске фитоценологије имају практични зачај и служе као основа за читав низ стручних шумарских дисциплина
  • Свеукупна теренска идентификација цено-еколошке разноликости и избор сталних огледних површина.Типолошко дефинисање састојина различитог порекла структурног облика и степена очуаности.
  • Теренска идентификација и карактерисање типа шуме у различитим просторним, еколошким  и састојинким ситуацијама. Специфичност и регионални карактер типа шуме.