+

Matilda Đukić

Profesor u penziji
Telefon: +381 (11) 3053 967
E-mail: matilda.djukic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 118a
Konsultacije: sreda 11:00 do 12:00 časova

Profesor u penziji. Rođena u Beogradu 16. 1. 1952. godine, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala na Šumarskom fakultetu 1975. godine na Odseku za hortikulturu sa prosečnom ocenom 8,63 i ocenom diplomskog rada 10. Godine 1981. primljena na mesto asistenta-pripravnika na Šumarskom fakultetu na predmetu Fiziologija biljaka. Magistrirala 1983. godine sa prosečnom ocenom 10 na studijama i odbranila rad: Uticaj regulatora rastenja na morfo-fizološka svojstva breze (Betula pendula Roth.), čime stiče akademski naziv magistar nauka za pejzažnu arhitekturu, kada je izabrana u zvanje asistenta. Doktor iz oblasti biotehničkih nauka postaje 1992. godine sa disertacijom: Ekofiziološka svojstva potomstava javorolisnog platana (Platanus x acerifolia (Aiton) Willd.), kada je stekla zvanje docenta. Godine 1999. izabrana je u zvanje vanrednog, a 2005. postala je redovni profesor. Predavala na više predmeta osnovnih studija: Fiziologija biljaka, Ekofiziologija biljaka, Ishrana biljaka, Cećarstvo, Tehnologija proizvodnje cveća, Dizajn biljkama, kao i na nekoliko predmeta na master i doktorskim studijama. Do sada je objavila preko 200 naučnih radova u monografijama i časopisima, na naučnim skupovima u našoj zemlji i inostranstvu. Oblasti istraživanja: ekofiziologija ukrasnih biljaka (vodni režim, fotosinteza, mineralna ishrana, biljni regulatori rastenja i dr.), invazivne biljke, fitoremedijacija, revegetacija predela i dr. Angažovanje na Fakultetu: bila je šef Katedre za pejzažnu hortikulturu, šef Odseka za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu, prodekan za nastavu Šumarskog fakulteta. Rukovodilac je Laboratorije za kulturu tkiva na Fakultetu. Istraživač je u brojnim naučnim projektima koje je finansiralo Ministarstvo za prosvetu i nauku, Uprava za šume Republike Srbije i dr. Objavila i veliki broj stručnih radova i projekata. Član je FESPB (udružanje evropskih društava za biljnu biologiju), DFBS (Društvo za fiziologiju biljaka Srbije) i drugih stučnih organizacija. Govori engleski i služi se italijanskim jezikom.

Uža naučna oblast

Pejzažna arhitektura i hortikultura

Angažovanje u nastavi

Osnovne studije

Odsek za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu

Odsek za šumarstvo

Master studije

Doktorske studije

Odabrani naučni radovi

  • Matilda Djukić, Danijela Djunisijević-Bojović, Pavle Pavlović, Miroslava Mitrović, Mihailo Grbić, Dragana Skočajić, Sara Lukić (2014): Influence of Fe Nutrition on Photosynthesis in Pb Treated Ailanthus altissima (Mill.)Swingle Seedlings. Polish Journal of Environmental sciences, vol 23, no 5, 1565‒1571. http://www.pjoes.com/pdf/23.5/Pol.J.Environ.Stud.Vol.23.No.5.1565-1571.
  • Djukić, M., Djunisijević Bojović, D., Grbić M., Skocajić, D., Obratov-Petković, D.,Bjedov I.: (2013) Effect of Cd and Pb on Ailanthus altissima and Acer negundo seed germination and early seedling growth. Fresenius Environmental Bulletin in Vol. 22; No. 2, 524‒530.
  • Matilda Đukić, Danijela Đunisijević-Bojović, and Slađana Samuilov (2014):The influence of Cd and Pb on Ulmus pumila seed germination and early seedlings growth, Archives Of Biological Sciences, Belgrade, vol. 66, issue 1. 253-259, DOI:10.2298/ABS1401253D. http://archonline.bio.bg.ac.rs/
  • Matilda Đukić, Danijela Đunisijević-Bojović, and Slađana Samuilov (2014):THE INFLUENCE OF Cd AND Pb ON ULMUS PUMILA SEED GERMINATION AND EARLY SEEDLINGS GROWTH, Archives Of Biological Sciences, Belgrade, vol. 66, issue 1. 253259. DOI:10.2298/ABS1401253D. http://archonline.bio.bg.ac.rs/  
  • Đukić, M., Bojović, S., Stojičić, D. (2002): Biotechnology and Forestry in the New Millenniuum. In the monograph: Plant physiology in the New Millennium. Yugoslav society of plant physiology, Agricultural Research Institute Sebia, Belgrade, 125‒135.
  • Đunisijević B. D, Đukić M, Maksimović V, Skočajić D. and Suručić Lj. (2012): The effects of Fe deficiency on Pb accumulation in Ailanthus altissima (Mill.) Swingle seedlings. Journal of Environmental Quality, 41, 1517‒1524, DOI:10.2135/jeq2011.0450. https://www.agronomy.org/files/publications/jeq/abstracts/41-5/q11-0450-abstract.pdf
  • Sladjana Samuilov, Friedericke Lang, Matilda Djukic, Danijela Djunisijevic-Bojovic, Heinz Rennenberg (2016): Lead uptake increases drought tolerance of wild type and transgenic poplar (Populus tremula x P. alba) overexpressing gsh 1. Environmental Pollution, DOI: 10.1016/j.envpol.2016.06.047.
  • Marija Markovic, Mihailo Grbic,Matilda Djukic (2016): Micropropagation of Endangered and Decorative Species Dianthus pinifolius et Sm. Braz. Arch. Biol. Technol. vol. 59, e16150320 Jan/Dec, 2016, ISSN 1678-4324. http://dx.doi.org/10.1590/1678-4324-2016150320
  • Đukić, M., Đunisijević-Bojović D., Dožić, S., Obratov-Petković, D., Grbić M., Lukić, S., Bjedov, I. (2012): Planting method influence spruce seedlings growth on forested area on Mt Kopaonik and impact on microclimate. Proceedings of International Scientific Conference „Forests in Future – Sustainable Use, Risks and Challengels”. International Scientific Conference, Belgrade, Republic of Serbia: rr. 275‒281, COBISS.SR-ID. 195909644. ISBN 978-86-80439-33-4.
  • Djukić M., Djunisijević Bojović D., Grbić M., Marković M., Skočajić D. (2015). Physiological vitality of Norway spruce seedlings on reforested area at Mt. Kopaonik in Serbia. In: Proceedings: International conference Reforestation Challenges., Belgrade, Serbia. Ivetić V., Stanković D. (eds.) Reforesta. pp. 194‒200. http://www.reforestationchallenges.org/ ISBN 978-86-918861-1-0