+

Ревегетација предела

Шифра предмета: МПА1104/1Б
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 6
Услов: Диверзитет и очување станишта

Упознавање студената са основним принципима и концептима рестаурационе екологије и њихове примене у ревегетацији деградираних предела, као и за унапређење и очување заштићених природних добара. Анализа стања деградираних простора и одређивање циљева и нивоа рестаурације и ревегетације (потпуна , делимична ; рехабилитација; рекламација (поправка). Примена знања о структури и функционисању екосистема у процесу еколошке рестаурације.Коришћење природних процеса који се модификују ради повећања ефикасности  и убрзавања природних сукцесија, а у циљу поновног успостављања нарушених равнотежа екосистема   Примена практичних знања у пројектима еколошке рестаурације, ревегетације и санације деградираних простора..

Оспособљеност студента пејзажне архитектуре да интегришу и примене стечена теоријска и практична знања и вештине у мултидисциплинарним пројектима санације  деградираних, и унапређења и очувања заштићених подручја а у области ревегетације.

Теоријска настава: Основне поставке рестаурационе екологије. Приступ процесу еколошке рестаурације и ревегетације. Улога ревегетације  у санацији деградираних простора. Анализа физичких и биотичких фактора. Анализа биолошких и еколошких индикатора. Анализа узрока који су изазвали деградацију. Рестаурациони модели, нивои и технике. Процена утицаја примењених мера на екосистем и локалну друштвену заједницу. Компоненте еколошке рестаурације: ревегетација и регенерација. Адаптивни  механизми биљака на киселим, карбонатним, сланим и заслањеним земљиштим и земљиштима загађеним различитим тешким металима као и органским загађивачима. Продукција биомасе. Селекција одговарајућих биљних таксона. Производња садница за ове намене.  Оцена квалитета садница за специјалне намене. Методе садње. Мониторинг успешности примењених мера.

Анализа индикатора стабилности формираних екосистема: одрживост, инвазибилност, задржавање нутриената у екосистему, биотичке интеракције.  Управљање еколошком рестаурацијом. Еколошка рестаурација у предеоном контексту.

Практична настава: Други облици наставе – лабораторијске вежбе

Примена концепта рестаурационе екологије у  санацији  деградираних простора. Анализа примера ревегетације различитих деградираних подручја.