+

Фиторемедијација у пејзажној архитектури и хортикултури

Шифра предмета: ДМ3.0112Д
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Докторске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: општи услови за упис на докторске студије

Да пружи студентима виши степен знања о украсним биљакама погодним за фиторемедијацију посебно њиховим животним процесима као и методама и техникама фиторемедијације. Истраживање међусобне зависности структуре и функција биљака и еколошких чинилаца у условима контаминације простора тешким металима, минералним, органским и другим загађујућим материјама. Сагледавање утицаја фиторемедијационих техника на пејзаж.

Оспособљеност за експериментални рад на испитивању физиолошке виталности украсних биљака у условима загађења земљишта, воде и ваздуха градских и ванградских предела. Способност за правилан избор украсних дрвенастих, жбунастих и зељастих биљака и њихово коришћење за акумулацију, екстракцију, или деградацију неорганских и органских загађивача. Примена стечених знања и вештина у унапређењу фиторемедијационих техника за санирање загађења и унапређење пејзажа. Правилно извођење огледа, обрада и интерперетација добијених резултата.

Физиолошко-биохемијске основе отпорности украсних биљака према тешким металима, солима, гасовима, органским загађивачима, неповољној реакцији супстрата, анаеробним условима, јонизујућем зрачењу и другим штетним материјама. Најважнија морфолошка и физиолошка својства украсних биљака погодних за фиторемедијацију. Најважније врсте и методе фиторемедијације: фитостабилизација, фитоекстракција, фитодеградација, фитоволатизација и др. Дрвенасте, жбунасте и зељасте врсте и таксони биљака погодних за примену у фиторемедијацији. Коришћење украсних биљака у пречишћавању ваздуха у затвореном простору, врсте и механизми деловања. Одржива фиторемедијација у пејзажу. Економски ефекти.