+

Композитни производи од дрвета

Шифра предмета: ТМП48А1/Б3
Студијски програм: Teхнологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 6
Услов: према Правилнику о обављању теренске наставе, школске праксе и стручне екскурзије - члан 7

Оспособљавање судената да стручна и научна сазнања стечена на предавањима и вежбама успешно примене у практичној изради композитних производа од дрвета. Разумевање повезаности карактеристика опреме, режима припреме материјала и контроле готових производа.

Стицање искустава у успостављању и контроли параметара технолошког процеса израде композитних производа од дрвета и контроли квалитета произведеног материјала.

Теренска настава подразумева упознавање студената са технолошком линијом, уређајима и системима, протоком дрвног и термо-пластичног материјала у процесу израде дрвно-композитних материјала, различитог квалитета и намене. Настава се одвијају у фабрикама које поседују одговарајућу технологију за производњу и прераду. Студенти по групама и у присуству наставника и асистената, снимају, записују и анализирају податаке појединих технолошких операција. Идентификују карактеристике машина, описују начин њиховог рада, повезаност са другим операцијама, израчунавају проток материјала с обзиром на подешеност параметара рада машине, изачунавају гибитке у материјалу, констатују недостатке, и коначно на основу анализе података дају предлог за побољшање квалитета излазног материјала или производа.

На основу свих података студенти састављају Дневник праксе, који предају у виду елабората, а презентацију истог приказују на  завршном часу, пред својим колегама и наставницима. На основу ових елемената наставници процењују квалитет елабората и приказане презентације и додељују одговарајући број поена.