+

Биорафинације лигноцелулозних материјала

Шифра предмета: ДМ2.3121Б
Студијски програм: Технологијe намештаја и производа од дрвета - Подмодул 2.3. Хемијско механичка прерада дрвета
Врста и ниво студија: Докторске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов:

Разумевање хемије лигноцелулозних материјала са становишта идустрије биопроизвода. Овладавање фазама поступака предтретмана уз сагледавање утицаја између хемијског састава лигноцелулозног материјала и сложености третмана биомасе за производњу биопроизвода.

Студенти се оспособљавају да процене резултате поступака предтретмана; да предложе одговарајући предтретман за различите типове лигноцелулозних материјала и сагледају алтернативне могућности добијања биопроизвода. Оспособљеност за критично проучавање литературе из области предтретмана лигноцелулозних материјала.

Предавања, практични рад и истраживања из области биорафинације са посебним освртом на поступке предтретмана лигноцелулозних материјала, као што су дрво и остаци пољупривредне прераде. Сагледавање хемијског састава екстракованог материјала и биомасе, пре и након примене предтретмана, у светлу савремених биообновљивих технологија. Разматрање могуђности будуће примене третираних екстракованих материјала и биомасе, а на основу доступних литературних података.