+

Делатност

област 73 Истраживање и развој
Ова област обухвата:

– примењена истраживања: оригинална истраживања предузета ради стицања нових знања, директно усмерених према одређеном циљу или објекту

грана 731
група 7310
– Истраживање и експериментални развој у природним наукама и технолошки развој
подгрупа 73102
– Истраживање и експериментални развој у техничко-технолошким наукама
подгрупа 73103
– Истраживање и експериментални развој у биотехничким наукама
подгрупа 73105
– Истраживање и експериментални развој у мултидисциплинарним наукама
подгрупа 73109
– Истраживање и експериментални развој у непоменутим природним наукама

Делатности из подгрупа 73102, 73103, 73105 и 73109 обухватају:
– систематски рад и креативни напор на претходно дефинисане четири врсте истраживања и развоја у природним наукама (математици, физици, астрономији, хемији, биологији, медицини, пољопривреди, геологији и др.), с циљем да се увећају знања и побољша њихова примена

област 03 Водопривреда
грана 030 Водопривреда
група 0301
подгрупа 03010 Газдовање водним ресурсима
Ова делатност обухвата:
– праћење реализације и остваривање водопривредних основа
– издавање водопривредних сагласности и дозвола
– заштита и одржавање режима вода
– унапређење и развој режима вода
– организовање и вођење студијских радова у водопривреди
– израда биланса вода
– израда катастра водопривредних објеката и загађивача вода
– контрола коришћења и заштите воде од загађивача
група 0302
подгрупа 03020 Искоришћавање и употреба вода
Ова делатност обухвата:
– обезбеђивање и снабдевање водом за разне видове искоришћавања и употребе, осим дистрибуције домаћинствима и другој широкој потрошњи
– одржавање објеката и постројења за искоришћавање и употребу вода.

група 0303
подгрупа 03030 Заштита од штетног дејства вода
Ова делатност обухвата:
– заштиту од ерозија и уређења бујица
– одводњавање земљишта (пољопривредног, шумског, путног, грађевинског и др.)
– регулациони радови мањег обима на водотоцима;
– одржавање објеката и постројења за заштиту од штетног дејства вода; израда техничке документације, реконструкција и изградња мањих објеката и постројења за заштиту од штетног дејства вода.
група 0304
подгрупа 03040 Заштита вода од загађивања
Ова делатност обухвата:
– предузимање мера заштите воде од загађивања

област 45 Грађевинарство

Ова област обухвата: новоградњу, рестаурацију и обичне оправке

грана 451 Припремни радови
група 4511
подгрупа 45110 Рушење и разбијање објеката; земљани радови
Ова делатност обухвата:
– рашчишћавање градилишта
– земљане радове: ископ, насипање, нивелисање терена, ископ канала, уклањање стена, минирање и др.
група 4524
подгрупа 45240 Изградња хидрограђевинских објеката
Ова делатност обухвата:
– изградњу водених путева, устава, брана и насипа и др.
– ископ јарака

област 74 Остале пословне активности
грана 742
група 7420 Архитектонске и инжењерске активности и технички савети
подгрупа 74202 Пројектовање грађевинских и других објеката
Ова делатност обухвата:
– пројектовање грађевинских и других објеката
подгрупа 74203 Инжењеринг
Ова делатност обухвата:
– инжењеринг, вођење пројеката и техничке активности: пројекти за нискоградњу
подгрупа 74204 Остале архитектонске и инжењерске активности и технички савети
Ова делатност обухвата:
– саветодавне и архитектонске послове: надзор грађења и др.

област 91 Делатност организација на бази учлањења
грана 911
група 9112
подгрупа 91120 Делатност струковних удружења
Ова делатност обухвата:
– организације чији се чланови удружују у оквиру одређене школске спреме или професије или у оквиру неке техничке области, укључујући и удружења специјалиста ангажованих у некој научној, академској или културној делатности