+

Delatnost

oblast 73 Istraživanje i razvoj
Ova oblast obuhvata:

– primenjena istraživanja: originalna istraživanja preduzeta radi sticanja novih znanja, direktno usmerenih prema određenom cilju ili objektu

grana 731
grupa 7310
– Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim naukama i tehnološki razvoj
podgrupa 73102
– Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničko-tehnološkim naukama
podgrupa 73103
– Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehničkim naukama
podgrupa 73105
– Istraživanje i eksperimentalni razvoj u multidisciplinarnim naukama
podgrupa 73109
– Istraživanje i eksperimentalni razvoj u nepomenutim prirodnim naukama

Delatnosti iz podgrupa 73102, 73103, 73105 i 73109 obuhvataju:
– sistematski rad i kreativni napor na prethodno definisane četiri vrste istraživanja i razvoja u prirodnim naukama (matematici, fizici, astronomiji, hemiji, biologiji, medicini, poljoprivredi, geologiji i dr.), s ciljem da se uvećaju znanja i poboljša njihova primena

oblast 03 Vodoprivreda
grana 030 Vodoprivreda
grupa 0301
podgrupa 03010 Gazdovanje vodnim resursima
Ova delatnost obuhvata:
– praćenje realizacije i ostvarivanje vodoprivrednih osnova
– izdavanje vodoprivrednih saglasnosti i dozvola
– zaštita i održavanje režima voda
– unapređenje i razvoj režima voda
– organizovanje i vođenje studijskih radova u vodoprivredi
– izrada bilansa voda
– izrada katastra vodoprivrednih objekata i zagađivača voda
– kontrola korišćenja i zaštite vode od zagađivača
grupa 0302
podgrupa 03020 Iskorišćavanje i upotreba voda
Ova delatnost obuhvata:
– obezbeđivanje i snabdevanje vodom za razne vidove iskorišćavanja i upotrebe, osim distribucije domaćinstvima i drugoj širokoj potrošnji
– održavanje objekata i postrojenja za iskorišćavanje i upotrebu voda.

grupa 0303
podgrupa 03030 Zaštita od štetnog dejstva voda
Ova delatnost obuhvata:
– zaštitu od erozija i uređenja bujica
– odvodnjavanje zemljišta (poljoprivrednog, šumskog, putnog, građevinskog i dr.)
– regulacioni radovi manjeg obima na vodotocima;
– održavanje objekata i postrojenja za zaštitu od štetnog dejstva voda; izrada tehničke dokumentacije, rekonstrukcija i izgradnja manjih objekata i postrojenja za zaštitu od štetnog dejstva voda.
grupa 0304
podgrupa 03040 Zaštita voda od zagađivanja
Ova delatnost obuhvata:
– preduzimanje mera zaštite vode od zagađivanja

oblast 45 Građevinarstvo

Ova oblast obuhvata: novogradnju, restauraciju i obične opravke

grana 451 Pripremni radovi
grupa 4511
podgrupa 45110 Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi
Ova delatnost obuhvata:
– raščišćavanje gradilišta
– zemljane radove: iskop, nasipanje, nivelisanje terena, iskop kanala, uklanjanje stena, miniranje i dr.
grupa 4524
podgrupa 45240 Izgradnja hidrograđevinskih objekata
Ova delatnost obuhvata:
– izgradnju vodenih puteva, ustava, brana i nasipa i dr.
– iskop jaraka

oblast 74 Ostale poslovne aktivnosti
grana 742
grupa 7420 Arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehnički saveti
podgrupa 74202 Projektovanje građevinskih i drugih objekata
Ova delatnost obuhvata:
– projektovanje građevinskih i drugih objekata
podgrupa 74203 Inženjering
Ova delatnost obuhvata:
– inženjering, vođenje projekata i tehničke aktivnosti: projekti za niskogradnju
podgrupa 74204 Ostale arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehnički saveti
Ova delatnost obuhvata:
– savetodavne i arhitektonske poslove: nadzor građenja i dr.

oblast 91 Delatnost organizacija na bazi učlanjenja
grana 911
grupa 9112
podgrupa 91120 Delatnost strukovnih udruženja
Ova delatnost obuhvata:
– organizacije čiji se članovi udružuju u okviru određene školske spreme ili profesije ili u okviru neke tehničke oblasti, uključujući i udruženja specijalista angažovanih u nekoj naučnoj, akademskoj ili kulturnoj delatnosti