+

Literatura

Osnovne akademske studije:

 • Kostadinov S. (2008): Bujični tokovi i erozija, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd (1‒505. str.).
 • Ristić, R.; Malošević, D. (2011): Hidrologija bujičnih tokova, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, (1‒221 str.).
 • Dragović, N. (2011): Mehanizacija u protiverozionim radovima, univerzitetski udžbenik, Izdavač: Univerzitet u Beogradu Šumarski fakultet, Beograd, str. 1‒215 (ISBN 978-86-7299-186-4).
 • Đukić, V. (2016): Praktikum iz hidraulike, praktikum. Izdavač: Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet, Beograd, str. 1 – 277 (ISBN: 978 – 86 – 7299 – 246 – 5) .
 • Đeković, V.  (1997): Projektovanje u bujičarstvu, univerzitetski udžbenik, ISBN 86-7299-045-5, br.s. 263. Šumarski fakultet, Beograd.
 • Đeković, V. (2007): Zaštita voda, univerzitetski udžbenik, ISBN 978-86-7299-131-4, br.s. 205. Šumarski fakultet, Beograd.
 • Belanović, S. (2012): Melioracije zemljišta – praktikum, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet, Beograd, 221str, ISBN 978-86-7299-195-6, COBISS.SR-ID 189986572.
 • Đorović, M. (2001): Osnove fizike zemljišta, Unija bioloških naučnih društava, 254 str.
 • Đorović, M. (1995): Horizontalna cevna drenaža, Naučna knjiga, Beograd, ISBN 86-23-47055-9, str. 182.
 • Nikić Z., Pavlović R. 2012: Hidrogeologija sa geomorfologijom, udžbenik, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet, Beograd, str. 407, ISBN 978-86-7299-201-4.
 • Nikić Z. (2014): Praktikum iz hidrogeologije sa geomorfologijom, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet, Beograd, str. 132, ISBN 978-86-7299-219-9.
 • Nikić Z. 2003: Hidrogeološka analiza formiranja i regionalizacija malih voda, monografija, Zadužbina Andrejević, Beograd, str. 155, ISBN 86-7244-341-1.
 • Todorović, T. (1991): Osnovi geotehnike u bujičarstvu, univerzitetski udžbenik za predmet Osnovi geotehnike u bujičarstvu, izdavač Šumarski fakultet u Beogradu.
 • Gajić, G. (2010): Laboratorijska geotehnička ispitivanja – Određivanje fizičkih i mehaničkih osobina zemljišta, pomoćni udžbenik za predmet Osnovi geotehnike u bujičarstvu, izdavač Šumarski fakultet u Beogradu, 256 str. + zapisnici, izveštaji, dijagrami, tabele i klasifikacije za praćenje toka ispitivanja i interpretaciju rezultata (31 nepovezani list), CIP – 624.131.37, ISBN 978-86-7299-175-8, COBISS.SR-ID 176142860.
 • Karl Teryaghi, Ralph B. Peck, Gholamreza Mesri (1995): Soil Mechanics in Engineering Practice, Third Edition, John Wiley & Sons, Inc., New York ISBN 0-47 1-08658-4.
 • Gajić, G. (2015): Materijali u protiveerozionim radovima, Šumarski fakultet u Beogradu, materijal za pripremu ispita.
 • Muravljov, M. (1989): Građevinski materijali, univerzitetski udžbenik, Naučna knjiga, Beograd, str. 486, ISBN 86-23-41029-7.
 • Dožić S. Lujić R. (2005): Šumske melioracije, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet. p. 339.
 • Đorović M., Isajev V., Kadović R. (2003): Sistemi antierozionog pošumljavanja i zatravljivanja, Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, p. 402.
 • Velašević V., Đorović M. (1998): Uticaj šumskih ekosistema na životnu sredinu, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet, p. 451.
 • Lješević, M., Aleksić, J. (2012): Primenjena ekologija, UNECO, Beograd.
 • Dragović, N. (2012): Organizacija protiverozionih radova, štampana predavanja, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet, Beograd.
 • Zlatić, M. (2005): Skripta: Ekonomika uređenja erozionih područja, Šumarski fakultet, Beograd.
 • Zlatić, M., Todosijević, M. (2016): Praktikum: Ekonomika zaštite prirodnih resursa, Šumarski fakultet, Beograd.

Master studije

 • Kadović, R., Knežević, M.,(urednici) 2002: Teški metali u šumskim ekosistemima Srbije, monografija, Šumarski fakultet, Beograd i Ministarstvo za zaštitu prirodnih bogatstava i životne sredine Republike Srbije, Beograd, str. 278, ISBN 86-7299-079-X.
 • Belanović, S (urednik): Degradacija i zaštita zemljišta, tematski zbornik, Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet, ISBN 978-86-7299-242-7,  https://www.sfb.bg.ac.rs/index.php?option=com_content&view=article&id= 751&Itemid=66&lang=sr
 • Vujasinović S., Matić I. 2009: Osnovi hidrogeoekologije. Univerzitet u Beogradu, Rudarsko‑geološki fakultet, Beograd, str. 292, ISBN 978-86-7352-196-1.
 • Stevanović Z. 2011: Menadžment podzemnih vodnih resursa, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko‑geološki fakultet, Beograd, str. 340: ISBN978-86-7352-259-3.
 • Gajić, G. (2014): Sanacija klizišta, Šumarski fakultet u Beogradu, materijal za pripremu ispita.
 • Mitrović, P. (2014): Sanacija klizišta i nedovoljno nosivog tla, AGM knjiga Beograd, ISBN 978-86-86363-43-5.
 • Jovanović, P. (2008): Upravljanje projektima ‒ project management, osmo izdanje, Visoka škola za projektni menadžment, Beograd.
 • Filipović, J. (2008): Osnove kvaliteta, univerzitetski udžbenik, Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd.
 • Čupić, M., Suknović, M. (2010): Odlučivanje, šesto prerađeno i dopunjeno izdanje, Fakultet organizacionih nauka, Beograd.
 • Todić, D. (2008): Ekološki menadžment u uslovima globalizacije, Megatrend univerzitet, Beograd.
  Borrini‒Feyerabend, G. (2000): Co-Management of Natural Resources, IUCN.
 • Breznik, D. (1977): Demografija, Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka, Beograd.
 • Pešić, R. (2012): Ekonomika životne sredine i prirodnih resursa, Poljoprivredni fakultet, Beograd.

Studenti imaju pristup fondu Biblioteke Šumarskog fakulteta od preko 60.000 bibliotečkih jedinica, sa više od 15.000 naslova knjiga i oko 1.000 naslova časopisa, a u Skriptarnici fakulteta mogu da kupe potrebnu literaturu (link).