+

Одбрањени радови

ОДБРАЊЕНЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ НА  КАТЕДРИ ГАЈЕЊА ШУМА

2020

Бранко Кањевац: „Обнављање шума храста китњака са подстојним спатом пратећих врста дрвећа на подручју североисточне Србије“. Ментори: проф.др Милун Крстић и др Виолета Бабић, ванр.проф.

2014

Виолета Бабић: „Утицај еколошких фактора и састојинских карактеристика на природну обнову шума храста китњака (Quercus petraea agg. Ехр.) на Фрушкој Гори”. Ментор: проф. др Милун Крстић.

2005

Драгана Остојић: „Еколошки чиниоци природног одржавања и обнове ценопопулација Панчићеве оморике у НП Тара”. Ментор: проф. др Љубивоје Стојановић.

Зоран Говедар: „Начини природног обнављања мешовитих шума јеле и смрче (Abieti-Piceetum illyricum) на подручју западног дела Републике Српске”. Ментор: проф. др Љубивоје Стојановић.

1999

Мартин Бобинац: „Истраживања природне обнове лужњака (Quercus robur L.) и избор метода обнављања у зависности од станишних и састојинских услова”. Ментор: проф. др. Љубивоје Стојановић.

1989

Милун Крстић: „Истраживање еколошко-производних карактеристика китњакових шума и избор најповољнијег начина обнављања на подручју североисточне Србије”. Ментор: проф. др Љубивоје Стојановић.

1980

Љубивоје Стојановић: „Еколошко‑производне карактеристике смрчевих шума и начини природног обнављања на подручју Копаоника и Голије”. Ментори: проф. др Стеван Јовановић; проф. др Конрад Пинтарић.

1974

Нешад Бојаџић: „Природно обнављање шума црног бора у сјевероисточној Босни”. Ментори: проф. др Тома Бунушевац; проф. др Стеван Јовановић.

1964

Борислав Колић: „Проучавање односа структуре падавина и укупног годишњег отицања у подручју неких пројектованих акумулација у сливу Велике Мораве”. Ментор: проф. др Марко Милосављевић.

Стеван Јовановић: „Реонирање неких хибридних топола на алувијуму важнијих река у СРС”. Ментор: проф. др Тома Бунушевац.

1954

Тома Бунушевац: „О биљкама рода Evonymus у нашој земљи као сировинском извору гутаперке”. Ментори: Божидар Стојаковић, Синиша Станковић.

 

ОДБРАЊЕНЕ МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ НА  КАТЕДРИ ГАЈЕЊА ШУМА

2014

Марко Бодружић: „Стање, узгојни циљеви и мере у вештачки подигнутим састојинама четинара на подручју Челинца у Републици Српскоj”. Ментор: проф. др Милун Крстић.

2009

Велибор Благојевић: „Еколошко‑производне карактеристике и начини природног обнављања шума црног бора (Pinus nigra Аrnold) на подручју Озрена”. Ментор: проф. др Љубивоје Стојановић.

Мирко Шебез: „Избор начина природног обнављања шума смрче на подручју Витороге у Републици Српској”. Ментор: проф. др Љубивоје Стојановић.

2008

Иван Бјелановић: „Реконструкција изданачких букових шума на подручју Букова”. Ментор: Проф. др Милун Крстић

Снежана Стајић: „Стање, узгојни циљеви и мере у мешовитим изданачким шумама сладуна и цера на подручју Боговађе”. Ментор: проф. др Љубивоје Стојановић.

2007

Виолета Бабић: „Узгојни проблеми у састојинама граба на станишту хигрофилне шуме лужњака, граба и јасена на подручју Равног Срема”. Ментор: проф. др. Љубивоје Стојановић.

Владo Чокешa: „Истраживање зрелих изданачких шума храста китњака у циљу њиховог превођења у виши узгојни облик на подручју Цера”. Ментор: проф. др Љубивоје Стојановић.

2006

Благоје Пејић: „Најповољнији начин обнављања смрче (Picea abies Кarst.) у субалпском појасу на Копаонику”. Ментор: проф. др Љубивоје Стојановић.

Татјана Ћирковић: „Стање, узгојни циљеви и мере у изданачким буковим шумама на подручју Чемерника”. Ментор: проф. др Љубивоје Стојановић.

2001

Зоран Галић: „Истраживање утицаја значајних фактора станишта на гајење неких сорти црне тополе у Средњем Подунављу”. Ментор: проф. др Љубивоје Стојановић.

2000

Зоран Говедар: „Истраживање утицаја режима светлости на природно обнављање у чистим састојинама букве на подручју Кнежева”. Ментор: проф. др Милун Крстић.

1995

Драгана Остојић: „Истраживање најповољнијег начина неге букових шума на подручју Црног врха – Бор”. Ментор: проф. др Љубивоје Стојановић.

1988

Мартин Бобинац: „Проучавање узгојних потреба састојина пољског јасена (Fraxinus angustifolia Vahl) у различитим типовима шума у Срему”. Ментор: Проф. др Љубивоје Стојановић.

1987

Милош Симић: „Истраживање најповољнијих узгојних мера у различитим еколошко-производним јединицама лужњакових шума на подручју Сомбора”. Ментор: проф. др Љубивоје Стојановић.

1985

Будимир Џомић: „Проучавање букових шума карактера прашуме и избор метода обнове и неге на подручју Ђаковачких планина”. Ментор: проф. др Љубивоје Стојановић.

1982

Војин Буцало: „Еколошко-производне карактеристике ниских букових шума на дрварском подручју и приједлог узгојних мјера”. Ментор: проф. др Љубивоје Стојановић.

Милун Крстић: „Истраживање режима светлости и утицаја на појаву подмлатка у различитим еколошким јединицама буково-јелових шума на Гочу”. Ментор: проф. др Љубивоје Стојановић.

1979

Љубомир Рондовић: „Проучавање смрчево-јелових шума на подручју Пљеваља са посебним освртом на избор најповољнијих метода обнављања и његовања”. Ментор: проф. др Љубивоје Стојановић.

1971

Мирчевски Секула: „Еколошке и састојинске карактеристике и мере неговања ниских шума храста китњака на планинском масиву Караџица (Китка)”. Ментор: проф. др Тома Бунушевац.

1970

Баткоски Димитар: „Утврђивање режима осветљавања у брдској буковој шуми Fagetum montanum serbicum Rud. и у њеним нижим таксономским јединицама у условима Мајданпечке домене”. Ментори: проф. др Тома Бунушевац; проф. др Стеван Јовановић; проф. др Борислав Колић.

1969

Нешад Бојаџић: „Природно обнављање чистих састојина црног бора у господарској јединици ‘Турија’”. Ментори: проф. др Тома Бунушевац; проф. др Стеван Јовановић.

ОДБРАЊЕНИ МАСТЕР РАДОВИ НА КАТЕДРИ ГАЈЕЊА ШУМА

2021

Драгана Недимовић: „Стање и карактеристике младика храста китњака (Quercus petraea agg.Ehr.) насталог конверзијом изданачких шума на Фрушкој гори“. Ментор: проф. др Милун Крстић.

Милош Рачић: „Режим светлости у састојинама букве у фази зрелости на подручју Копаоника“. Ментор: др Виолета Бабић, ванредни професор.

2020

Немања Милетић: „Изграђеност вештачки подигнуте средњедобне састојине смрче и њен мелиоративни значај у микросливу Равнине I на подручју НБ Гоч”. Ментор: проф.др Мартин Бобинац

Зоран Гојковић: „Заступљеност инвазивне неофите (Ailanthus altissima /Mill./ Swingle) у заштићеном природном добру „Бајфордова шума” и предлог узгојних мера за заустављање даље инвазије”. Ментор: проф.др Мартин Бобинац

2019

Маријанa Поповић: „Обилност урода семена у негованој и ненегованој средњедобној састојини граба за реконструкцију у родној 2018. години”. Ментор: проф.др Мартин Бобинац

2018

Милорад Вићентијевић: „Климатске карактеристике подручја Златибора“. Ментор: др Виолета Бабић, доцент

Милан Ђорђевић: „ Утицај потенцијала локалне топлоте на распрострањење шума у ГЈ „Мокра Гора-Кршање““. Ментор: др Виолета Бабић, доцент

Милица Павловић: ,,Еколошки услови и стање шума ГЈ ,,Голија“ у оквиру Парка природе ,,Голија“. Ментор: проф. др Милун Крстић.

Радомир Стојановић: „Стање шума оштећених од ледолома и предлог мелиоративних мера у циљу санирања штета у ГЈ ,,Обла глава” на подручју ШУ ,,Алексинац” и ,,Сокобања”. Ментор: проф. др Милун Крстић.

Даринка Воркапић: „Конверзија издначких шума храстова на подручју ГЈ“Столови-Рибница“. Ментор: проф. др Милун Крстић.

Наташа Ивановић: „Састојинско стање и узгојне потребе у вештачки подигнутој састојини црног бора у ГЈ „Авала“. Ментор: проф. др Милун Крстић.

Весна Томанић: „Стање вештачки подигнутих састојина тополе клона I-214 и узгојне мере у ГЈ „Дунав“ у оквиру Шумске управе „Рит“. Ментор: проф. др Милун Крстић.

2017

Душан Исајев: „Састојинско стање у изданачкој шуми сладуна и цера на примеру одељења 15 у ГЈ „Космај“ и предлог мелиоративно-узгојних мера“. Ментор: проф. др Милун Крстић.

Бранислав Николић: Утицај потенцијала локалне топлоте на распрострањење шума у ГЈ „Боровик“ на територији ШУ „Сурдулица“. Ментор: проф. др Милун Крстић.

Милош Михајловић: „Утицај потенцијала локалне топлоте на распростањење шума на подручју планине Кукавица“. Ментор: проф. др Милун Крстић.

Пено Стефан: „Промене основних климатских параметара са надморском висином на планини Виторог“. Ментор: др Виолета Бабић, доцент

2016

Стефан Бојић: „Стање, узгојни циљеви и мере у изданачкој шуми букве и култури смрче на подручју Братунца”. Ментор: проф. др Милун Крстић.

Милан Кабиљо: „Учешће и елементи раста главних врста дрвећа у састојинама лужњака, пољског јасена и граба у плавном и неплавном делу Горњег (равног) Срема”. Ментор: др Мартин Бобинац, ванр. проф.

2015

Бранко Кањевац: „Могућност оптимизације мера неге шума применом узгојне аналитике путем визуелизације и симулације”. Ментор: проф. др Милун Крстић.

Борислав Јолџић: „Еколошки услови и стање шума у ГЈ ‘Бабин зуб – Орлов камен – Голаш’ у оквиру Парка природе ‘Стара планина’”. Ментор: проф. др Милун Крстић.

Сандра Кустурин С. (2015): „Процес формирања природних састојина пољског јасена и њихова структура у подручју одбране од поплава Моношторског рита”. Ментор: др Мартин Бобинац, ванр. проф.

Ђорђе Станисављевић: „Изданачка способност букве у ГЈ ‘Јелова гора’ на подручју ШГ ‘Ужице’”. Ментор: проф. др Милун Крстић.

2014

Јасмина Томашевић Вељовић: „Утицај потенцијала локалне топлоте на распрострањење шума на Радану и Великом Јастребцу”. Ментор: проф. др Милун Крстић.

Албина Тарјан Тоболка: „Визуелизација узгојних потреба и мера на примеру одељења 35. ГЈ ‘Тополик’ на подручју ШГ ‘Нови Сад’”. Ментор: Проф. др Милун Крстић

Александар Ждињак: „Карактеризација израде тематских карата за потребе гајења шума применом ГИС-а на примеру одељења 2 и 3 ГЈ ‘Чењин-Обрешке ширине’ на подручју Купинова”. Ментор: проф. др Милун Крстић.

Владимир Петровић: „Састојинско стање и узгојне потребе у вештачки подигнутој састојини црног бора у ГЈ ‘Троглав’ на подручју Столова”. Ментор: проф. др Милун Крстић.

2013

Ненад Митић: „Предлог узгојно‑мелиоративних мера у деградираним шумама букве на подручју Малог Јастрепца”. Ментор: проф. др Милун Крстић.

Милан Газдић: „Дефинисање састојинског стања и мелиоративно-узгојних потреба у семенској састојини смрче у ГЈ ‘Маочница’”. Ментор: проф. др Милун Крстић.

2012

Марица Кецман: „Стање вештачки подигнутих састојина јавора и кедра у ЗПД Бањичка шума и дефинисање узгојних мера применом узгојне аналитике”. Ментор: проф. др Милун Крстић.

Андријана Бауер: „Промена структуре дозревајућих и зрелих састојина лужњака услед санитарних сеча у хигрофилним типовима лужњакових шума Равног Срема”. Ментор: др Мартин Бобинац, ванр. проф.

2011

Дијана Чортан: „Могућност примене ГИС технологије у гајењу шума на примеру одељења 41 у ГЈ ‘Апатински рит’”. Ментор: проф. др Милун Крстић.

2010

Срђан Керен: „Примјена хемисферичних фотографија при дефинисању режима свјетлости и њеног утицаја на подмлађивање у мјешовитој шуми јеле и смрче на Днолучкој планини у БиХ”. Ментор: проф. др Милун Крстић. Први урађен и одбрањен мастер рад на Шумарском факултету Универзитета у Београду.

ОДБРАЊЕНИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАДОВИ НА КАТЕДРИ ГАЈЕЊА ШУМА

2011

Александра Петровић: „Обнављање шума храста китњака са грабом на подручју Мајданпека”. Ментор: проф. др Милун Крстић.

Зорица Поповић: „Избор најповољнијег начина природног обнављања мешовитих шума јеле и смрче на Златару”. Ментор: проф. др Љубивоје Стојановић.

2007

Тања Радовановић: „Конверзија изданачких букових шума на кречњаку у оквиру нишког подручја”. Ментор: проф. др Љубивоје Стојановић. Први урађен и одбрањен специјалистички рад на Шумарском факултету.